VANDEMOORTELE – PRÁVNE INFORMÁCIE

Touto cestou vás výslovne žiadame, aby ste si preštudovali nižšie uvedené informácie. Tieto informácie sa týkajú vášho používania tejto webovej stránky (ďalej sa bude označovať pojmom „webová stránka spoločnosti Vandemoortele“).

Informácie a obrázky na webovej stránke spoločnosti Vandemoortele poskytuje spoločnosť Vandemoortele nv so sídlom na adrese Ottergemsesteenweg-Zuid 816 in 9000 Gent, Belgicko, ktorá je súčasťou potravinárskej skupiny Vandemoortele pozostávajúcej z pobočiek v 100 % vlastníctve spoločnosti Vandemoortele nv alebo filiálok spoločnosti Vandemoortele nv a ktorá sa bude ďalej označovať pojmom „skupina Vandemoortele“.

Prístupom a používaním webovej stránky spoločnosti Vandemoortele vyslovujete svoj súhlas s tým, že budete dodržiavať všetky podmienky a zásady ustanovené v tomto dokumente, ako aj všetky právne ustanovenia týkajúce sa používania webovej stránky spoločnosti Vandemoortele.
 

 1. INFORMATION CONCERNING PRIVACY AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

By visiting the Vandemoortele web site, you may make available personal data to Vandemoortele and its affiliated companies, such as, your name, e-mail address, contact details, etc.   

At Vandemoortele, a European leader in the production and sale of food products, the confidentiality and the protection of personal data is guaranteed in compliance with all applicable legal rules and regulations.

We invite you to take the time to read the Vandemoortele Group Privacy & Personal Data Protection Policy that explains how and why we collect personal data, which personal data we process, how we protect personal data, and how long we keep these for, what your rights are and how you can contact us.

Your privacy is important to us.
 

 2. AUTORSKÉ PRÁVA

Celý obsah webovej stránky spoločnosti Vandemoortele vrátane dizajnu webovej stránky, textov, rozvrhnutia, ilustrácií, fotografií, filmov, grafických znázornení, ako aj všetkých prípadných doplnkových prvkov obsiahnutých na týchto webových stránkach vrátane ich výberu a prezentácie sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Vandemoortele nv a riadia a chránia sa na základe autorských práv spoločnosti Vandemoortele nv, prípadne boli zahrnuté ako súčasť webovej stránky spoločnosti Vandemoortele s výslovným súhlasom príslušného vlastníka. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Kopírovanie častí webovej stránky spoločnosti Vandemoortele, či už elektronickými alebo fyzickými prostriedkami, je povolené výslovne len za účelom splnenia špecifických požiadaviek v rámci zmluvného vzťahu so spoločnosťou Vandemoortele a za podmienky, že nedošlo k odstráneniu žiadnych autorských práv ani iných odvolávok na vlastníctvo.

Akékoľvek iné používanie webovej stránky spoločnosti Vandemoortele vrátane reprodukcie, modifikácie, úprav, prekladov, distribúcie a publikovania na iných miestach, ako aj vytváranie prepojení na webovú stránku spoločnosti Vandemoortele na osobné, verejné alebo komerčné účely, ktoré sa líšia od tých, ktoré boli uvedené vyššie, je prísne zakázané, pokiaľ spoločnosť Vandemoortele nv na tento účel vopred nevydala výslovné povolenie.

Sťahovanie alebo kopírovanie obrázkov použitých na webovej stránke Vandemoortele neiniciuje žiaden prevod práv k žiadnemu softvéru ani iným materiálom.

Každé porušenie týchto pravidiel sa stane predmetom súdnej žaloby opierajúcej sa o právne prostriedky ponúkané príslušnou legislatívou.

 3. OCHRANNÉ ZNÁMKY A INÉ PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Webová stránka spoločnosti Vandemoortele zobrazuje rôzne značky, ktoré môžu byť zastúpené graficky. Ide konkrétne o slová (vrátane osobných názvov), dizajny, písmená, číslice, tvar tovarov alebo ich obalov, fotografie, obrázky, ochranné známky, obchodné názvy a pod.

Každá z týchto značiek bola registrovaná v mene spoločnosti Vandemoortele nv, Vamix nv, Vandemoortele Lipids nv a/alebo v mene inej podnikovej jednotky skupiny Vandemoortele, a to buď na území, a/alebo mimo územia Európskej únie.

Všetky záhlavia stránok, špecifické grafické znázornenia a ikony predstavujú značky služieb, ochranné známky, nákresy alebo modely vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Vandemoortele nv a/alebo skupiny Vandemoortele.

Všetky ostatné ochranné známky, názvy produktov a názvy alebo logá podnikových jednotiek obsiahnuté na webovej stránke spoločnosti Vandemoortele sú výhradným vlastníctvom príslušných vlastníkov.

 4. PRÁVNE VYHLÁSENIE

Webovú stránku spoločnosti Vandemoortele sprístupňuje spoločnosť Vandemoortele nv v „danom stave“.

Spoločnosť Vandemoortele nv týmto postupom nevyslovuje žiadne explicitné ani implicitné prísľuby ani neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu vo vzťahu k webovej stránke spoločnosti Vandemoortele alebo jej obsahu.

Konkrétne, spoločnosť Vandemoortele nv nevyslovuje žiadne explicitné ani implicitné prísľuby ani neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu vo vzťahu k nasledujúcemu:

  • že informácie na webovej stránke spoločnosti Vandemoortele sú alebo by boli vhodné na obchodný a/alebo akýkoľvek iný účel;
  • že informácie na webovej stránke spoločnosti Vandemoortele sú presné, úplné alebo aktuálne;
  • že budete môcť používať webovú stránku spoločnosti Vandemoortele ani že bude permanentné dostupná či už v jej súčasnej alebo budúcej podobe či formáte;
  • že softvér, ktorý je dostupný z webovej stránky Vandemoortele, alebo akékoľvek iné druhy materiálov, neobsahujú vírusy ani nedostatky, alebo že sú kompatibilné s vaším hardvérom.

Je vašou povinnosťou:

  • používať antivírový softvér alebo akýkoľvek iný typ softvéru, prípadne materiály dostupné na webovej stránke spoločnosti Vandemoortele alebo nekompatibilné s vaším vlastným softvérom;
  • overiť si, či – a ak áno, v akom rozsahu – sú obsah alebo informácie sprístupňované prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Vandemoortele presné, úplné alebo aktuálne;

Za redakčný obsah akejkoľvek webovej stránky, ku ktorej pristupujete prostredníctvom hypertextového prepojenia dostupného na webovej stránke spoločnosti Vandemoortele, zodpovedá výlučne ten subjekt, ktorý prevádzkuje túto inú webovú stránku.

Spoločnosť Vandemoortele nv okrem ustanovení nižšie konkretizovaných výnimiek v žiadnom ohľade nepreberá zodpovednosť ani záväzky, či už pre nedbalosť, priestupok, zmluvné povinnosti alebo akékoľvek iné príčiny, za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte vy osobne akýmkoľvek spôsobom (okrem iného vrátane priamych strát alebo škôd, nepriamych strát alebo dôsledkových škôd, straty goodwill, straty príležitosti, straty informácií alebo ušlého zisku) v dôsledku (i) počítačových vírusov alebo iných „softvérových nákaz“ šíriacich sa z webovej stránky spoločnosti Vandemoortele, (ii) vášho používania alebo neodborného používania webovej stránky spoločnosti Vandemoortele alebo akéhokoľvek prerušenia dostupnosti webovej stránky spoločnosti Vandemoortele, (iii) vášho používania alebo spoliehania sa na iné webové stránky, na ktoré ste sa dostali kliknutím na hypertextové prepojenia zverejnené na webovej stránke spoločnosti Vandemoortele, (iv) ľubovoľného druhu nepresných informácií zverejnených na webovej stránke spoločnosti Vandemoortele alebo (v) vášho nesúladu s platnou legislatívou, pravidlami a nariadeniami, ktoré sa na vás vzťahujú, alebo v prípade, ak by ste sa rozhodli sa spoliehať na webovú stránku spoločnosti Vandemoortele.

Žiadna časť týchto právnych informácií sa nemôže použiť na obmedzenie alebo vylúčenie našej zodpovednosti v prípade nekalého úmyslu, smrti alebo zranenia osôb v dôsledku hrubej nedbalosti či úmyselného zneužitia postavenia z našej strany.

Ceny, informácie týkajúce sa dostupnosti produktov, ako aj všetky produktové informácie (v relevantnom prípade) podliehajú zmenám bez upozornenia.

Podnikové jednotky v rámci skupiny Vandemoortele ani žiadni ich správcovia, zamestnanci alebo zástupcovia, nebudú zodpovedať za žiadne škody vyvstávajúce z/spájajúce sa s používaním webovej stránky spoločnosti Vandemoortele.

Toto je úplné obmedzenie zodpovednosti, ktoré sa bude vzťahovať na všetky druh škôd okrem iného vrátane škody pri oprave, priamej alebo nepriamej straty či následnej straty, straty dát, príjmu alebo zisku, straty alebo škody majetku a nárokov tretích strán.

 5. PLATNÁ LEGISLATÍVA A KOMPETENTNÉ SÚDNE DVORY

Vyššie uvedené podmienky a predpisy sa riadia belgickým právom.

Belgické súdy budú mať exkluzívnu kompetenciu pri riešení akýchkoľvek sporov, kontroverzií alebo nárokov vyplývajúcich z/spájajúcich sa s vyššie uvedenými podmienkami a ustanoveniami, a to tak vo vzťahu k ich existencii, ako aj platnosti a vymožiteľnosti, za predpokladu, že sa nepodarí dosiahnuť vzájomné mimosúdne vyrovnanie, ktorým by sa urovnal vzniknutý spor, kontroverzia alebo nárok.