Vandemoortele - informacje prawne

Wyraźnie zastrzega się, że użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z poniższymi informacjami. Niniejsze informacje dotyczą korzystania z niniejszej strony internetowej (zwanej dalej „stroną internetową Vandemoortele”) oraz znajdujących się na niej informacji i obrazów.

Informacje i obrazy dostępne na stronie internetowej Vandemoortele zostały udostępnione przez Vandemoortele nv, spółkę z siedzibą pod adresem: Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gandawa, Belgia, należącą do grupy z branży spożywczej Vandemoortele, obejmującej jednostki zależne stanowiące własność Vandemoortele nv lub spółki stowarzyszone Vandemoortele nv, zwanej dalej „Vandemoortele nv”.

Wchodząc na stronę internetową Vandemoortele i korzystając z niej, użytkownik akceptuje wszystkie warunki i wytyczne określone w niniejszym dokumencie, a także przepisy prawne dotyczące korzystania ze strony internetowej Vandemoortele.
 

1. INFORMATION CONCERNING PRIVACY AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

By visiting the Vandemoortele web site, you may make available personal data to Vandemoortele and its affiliated companies, such as, your name, e-mail address, contact details, etc.   

At Vandemoortele, a European leader in the production and sale of food products, the confidentiality and the protection of personal data is guaranteed in compliance with all applicable legal rules and regulations.

We invite you to take the time to read the Vandemoortele Group Privacy & Personal Data Protection Policy that explains how and why we collect personal data, which personal data we process, how we protect personal data, and how long we keep these for, what your rights are and how you can contact us.

Your privacy is important to us.
 

 2. PRAWA AUTORSKIE

Cała treść strony internetowej Vandemoortele, w tym jej projekt, teksty, układ graficzny, rysunki, zdjęcia, filmy, reprezentacje graficzne i inne elementy tych stron internetowych, jak również ich dobór i sposób przedstawienia, stanowią wyłączną własność Vandemoortele nv oraz podlegają prawom autorskim Vandemoortele nv lub zostały zamieszczone na stronie internetowej Vandemoortele po otrzymaniu wyraźnego upoważnienia od ich właściciela. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Kopiowanie fragmentów strony internetowej Vandemoortele, w formie elektronicznej lub drukowanej, jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem, że wymagają tego konkretne obowiązki w ramach stosunku umownego z Vandemoortele nv oraz że nie usunięto żadnych informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności.

Jakikolwiek inny sposób korzystania ze strony internetowej Vandemoortele, w tym powielanie, modyfikowanie, zmienianie, tłumaczenie, rozpowszechnianie i ponowna publikacja, a także tworzenie linków do strony internetowej Vandemoortele w celach prywatnych, publicznych lub komercyjnych, z wyjątkiem wskazanych powyżej, jest dozwolone wyłącznie w przypadku otrzymania uprzedniej pisemnej zgody Vandemoortele nv.

Pobieranie lub kopiowanie danych lub obrazów wykorzystywanych przez stronę internetową Vandemoortele w żadnym przypadku nie stanowi przeniesienia jakichkolwiek praw do jakiegokolwiek oprogramowania lub innych materiałów.

Wszelkie przypadki naruszenia będą ścigane zgodnie z obowiązującym prawem.
 

 3. ZNAKI HANDLOWE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Na stronie internetowej Vandemoortele eksponowane są różne znaki, które mogą być przedstawione w formie graficznej, w szczególności słowa (w tym nazwiska osób), projekty, litery, cyfry, kształty towaru i jego opakowania, zdjęcia, obrazy, znaki handlowe, nazwy handlowe itp.

Każdy z tych znaków został zarejestrowany na rzecz Vandemoortele nv, Vamix nv, Vandemoortele Lipids nv i/lub innej spółki należącej do grupy Vandemoortele, na terytorium Unii Europejskiej lub poza nim.

Wszystkie nagłówki stron, konkretne reprezentacje graficzne i ikony są znakami usługowymi, znakami towarowymi, rysunkami lub modelami stanowiącymi wyłączną własność Vandemoortele nv i lub spółki należącej do grupy Vandemoortele.

Wszystkie pozostałe znaki handlowe, nazwy produktów, firmy spółek lub logotypy znajdujące się na stronie internetowej Vandemoortele stanowią wyłączną własność ich właścicieli.
 

 4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strona internetowa Vandemoortele udostępniana jest przez Vandemoortele nv w obecnym stanie – „as is”.

Udostępniając powyższą stronę internetową, Vandemoortele nv nie składa żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń ani nie udziela jakiegokolwiek rodzaju gwarancji w związku ze stroną internetową Vandemoortele lub jej zawartością.

W szczególności, Vandemoortele nv nie składa żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń ani nie udziela jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, że:

  • informacje na stronie internetowej Vandemoortele są lub byłyby zdatne do komercjalizacji i/lub jakiegokolwiek innego celu;
  • informacje na stronie internetowej Vandemoortele są precyzyjne, kompletne i aktualne;
  • użytkownik będzie mógł korzystać ze strony internetowej Vandemoortele lub że będzie ona stale dostępna w obecnej lub przyszłej formie;
  • oprogramowanie lub inne materiały dostępne na stronie internetowej Vandemoortele są wolne od wirusów lub usterek lub że są kompatybilne ze sprzętem użytkownika;

Użytkownik jest odpowiedzialny za:

  • używanie oprogramowania antywirusowego lub jakiegokolwiek innego oprogramowania lub materiałów dostępnych na stronie internetowej Vandemoortele lub niekompatybilnych z oprogramowaniem użytkownika;
  • sprawdzenie, czy i w jakim zakresie treść lub informacje udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Vandemoortele są precyzyjne, kompletne lub aktualne;

Wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane na jakiejkolwiek stronie internetowej, do której użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem hiperłącza na stronie internetowej Vandemoortele, ponosi osoba udostępniająca taką stronę.

Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych poniżej, Vandemoortele nv nie jest odpowiedzialna oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zaniedbania, naruszenia obowiązków umownych ani z jakiegokolwiek innego tytułu, za jakiegokolwiek rodzaju straty lub szkody, które użytkownik poniósł w jakikolwiek sposób (w tym, między innymi, straty lub szkody bezpośrednie, straty pośrednie lub szkody wynikowe, utratę wartości firmy, utratę możliwości biznesowych, utratę informacji lub utratę zysku) w wyniku: (i) działania wirusa komputerowego lub innego błędu przeniesionego za pośrednictwem strony internetowej Vandemoortele, (ii) korzystania przez użytkownika lub jego niewiedzy na temat korzystania ze strony internetowej Vandemoortele w dowolnym czasie lub jakiegokolwiek zakłócenia dostępności strony internetowej Vandemoortele, (iii) korzystania przez użytkownika z lub opierania się na innych stronach internetowych, do których dotarł poprzez hiperłącza dostępne na stronie internetowej Vandemoortele, (iv) pozyskania dowolnych nieprawidłowych informacji publikowanych na stronie internetowej Vandemoortele lub (v) nieprzestrzegania przez użytkownika przepisów prawnych i regulacji, które go dotyczą, lub w przypadku opierania się na stronie internetowej Vandemoortele.

Żadna część niniejszej informacji prawnej nie może zostać wykorzystana w celu ograniczenia lub wyłączenia naszej odpowiedzialności z tytułu złych zamiarów, śmierci lub uszkodzeń ciała wynikających z rażącego zaniedbania lub winy umyślnej po naszej stronie.

Ceny, informacje dotyczące dostępności produktów oraz wszystkie informacje dotyczące produktów mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Żadna ze spółek grupy Vandemoortele oraz żaden z jej dyrektorów, pracowników lub przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z użytkowaniem strony internetowej Vandemoortele.

Jest to szerokie wyłączenie odpowiedzialności, które ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju szkód, w tym, między innymi, do naprawy szkód, strat pośrednich lub bezpośrednich lub strat wynikowych, utraty danych, dochodu lub zysku, utraty lub uszkodzenia mienia oraz roszczeń osób trzecich.
 

 5. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Powyższe warunki i wytyczne podlegają prawu belgijskiemu.

Sądy właściwe w Belgii posiadają wyłączną właściwość w przedmiocie rozstrzygania wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń wynikających z powyższych warunków i wytycznych lub w związku z nimi, w zakresie ich istnienia, ważności lub wykonalności, w przypadku niemożności polubownego zawarcia ugody pozasądowej w celu rozwiązania takiego sporu, kontrowersji lub roszczenia.

 

POLSKA: Polskie podmioty stowarzyszone Vandemoortele

Vandemoortele Polska Sp.z.o.o. z siedzibą prawną i zakładem pod adresem: 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 7-12, Polska, KRS 0000226814 – REGON: 015834021

Vandemoortele Polska Sp.z.o.o., (zakład), 99-320 Kutno, Polska), ul. Skleczkowska i ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, obręb: 3 Skleczki.