Vandemoortele - Juridisk Information

Du uppmanas uttryckligen att ta del av nedanstående informationen. Denna information avser din användning av denna webbplats (hädanefter kallad ”Vandemoorteles webbplats") och den information och de bilder som finns på denna webbplats.

Informationen och bilderna på Vandemoorteles webbplats har gjorts tillgängliga av Vandemoortele nv, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, Belgien, ett företag som ingår i livsmedelsgruppen Vandemoortele, bestående av helägda dotterbolag till Vandemoortele nv eller filialer till Vandemoortele nv, nedan kallat ”Vandemoortele”.

Genom att besöka och använda Vandemoorteles webbplats accepterar du att följa alla villkor och riktlinjer som anges häri, liksom alla juridiska bestämmelser som relateras till användningen av Vandemoorteles webbplats.

 

 1. INFORMATION CONCERNING PRIVACY AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

By visiting the Vandemoortele web site, you may make available personal data to Vandemoortele and its affiliated companies, such as, your name, e-mail address, contact details, etc.   

At Vandemoortele, a European leader in the production and sale of food products, the confidentiality and the protection of personal data is guaranteed in compliance with all applicable legal rules and regulations.

We invite you to take the time to read the Vandemoortele Group Privacy & Personal Data Protection Policy that explains how and why we collect personal data, which personal data we process, how we protect personal data, and how long we keep these for, what your rights are and how you can contact us.

Your privacy is important to us.

 

 2. Upphovsrätt

Hela innehållet på Vandemoorteles webbplats, inklusive utformningen av webbplatsen, texter, layout, teckningar, fotografier, filmer, grafiska representationer samt alla ytterligare element som hänförs till dessa webbsidor liksom urvalet och presentationen är Vandemoorteles exklusiva egendom som regleras och skyddas i enlighet med Vandemoorteles upphovsrätt eller har inkluderats som en del av Vandemoorteles webbplats med uttryckligt tillstånd från relevant ägare. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES

Kopiering av delar av Vandemoorteles webbplats, antingen elektroniskt eller genom papperskopia, är uteslutande endast tillåtet för att uppfylla specifika krav som en del av ett avtalsförhållande med Vandemoortele nv och under förutsättning att ingen upphovsrätt eller andra äganderättsliga referenser har fråntagits.

All annan användning av Vandemoorteles webbplats än den som anges ovan, inklusive avbildning, modifiering, förändring, översättning, distribution och återpublicering liksom att skapa länkar till Vandemoorteles webbplats för personliga, offentliga eller kommersiella ändamål är strängt förbjuden utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd av Vandemoortele nv.

Nedladdning eller kopiering av information eller bilder som används på Vandemoorteles webbplats resulterar inte i någon överföring av rättigheter till någon typ av programvara eller annat material.

Alla eventuella överträdelser kommer att beivras på alla sätt som görs tillgängliga av den tillämpliga lagstiftningen.

 3. VARUMÄRKEN OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vandemoorteles webbplats visar en mängd avbildningar som kan återges grafiskt, i synnerhet ord (inbegripet personnamn), designarbeten, bokstäver, siffror, varornas form eller deras förpackning, fotografier, bilder, varumärken, varunamn, etc.

Alla dessa avbildningar har registrerats i som ägda av Vandemoortele nv, Vamix nv, Vandemoortele Lipids nv och/eller i namn av andra företag inom Vandemoortele, och detta antingen inom eller utanför EU:s territorium.

Alla sidhuvuden, specifika grafiska representationer och ikoner är tjänstsymboler, varumärken, teckningar eller modeller som exklusivt ägs av Vandemoortele nv och/eller ett företag inom Vandemoortele.

Alla andra varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som ingår i Vandemoorteles webbplats är deras respektive ägares exklusiva egendom.

 4. FRISKRIVNING

Vandemoorteles görs tillgänglig i "befintligt skick" av Vandemoortele nv.

Härigenom ger Vandemoortele nv inte något uttryckligt eller på någon underförstått erkännande eller någon garanti av något slag med avseende på Vandemoorteles webbplats eller dess innehåll.

Specifikt ger Vandemoortele nv inte något uttryckligt eller på någon underförstått erkännande eller någon garanti av något slag med avseende på följande:

  • att informationen på Vandemoorteles webbplats är avsedd för eller skulle passa för kommersialisering och/eller är lämpad för andra ändamål,
  • att informationen på Vandemoorteles webbplats är korrekt, fullständig eller uppdaterad,
  • att du kommer att kunna använda Vandemoorteles webbplats eller att den kommer att finnas tillgänglig på permanent basis i dess nuvarande eller eventuella framtida form eller format,
  • att den programvara som är tillgänglig via Vandemoorteles webbplats eller andra typer av material är fria från virus eller defekter eller är kompatibel med din maskinvara.

Det är ditt ansvar:

  • om du använder antivirusprogram eller någon annan typ av programvara eller material tillgängliga från Vandemoorteles webbplats inte är kompatibla med din egen programvara,
  • att kontrollera huruvida – och i så fall, i vilken utsträckning – innehållet eller informationen som görs tillgänglig via Vandemoorteles webbplats är korrekt, fullständig eller uppdaterad.

Det redaktionella innehållet på en eventuell webbplats som används av dig, med hjälp av en hyperlänk som är tillgänglig på Vandemoorteles webbplats, är strikt under ansvar av den part som gör denna andra webbplats tillgänglig.

Förutom enligt vad som föreskrivs i de undantag som beskrivs nedan kommer Vandemoortele nv inte på något sätt ta något ansvar, varken för vårdslöshet, överträdelse av avtalsenliga åtaganden eller någon annan orsak, för förlust av eller skada som du ådragit dig i någon sätt (inkluderat, utan begränsning, direkta förluster eller skador, indirekta förluster eller följdskador, förlust av goodwill, förlust av möjlighet, förlust av information eller utebliven vinst) som ett resultat av: (i) datavirus eller andra ”buggar” som överförs från Vandemoorteles webbplats, (ii) din användning eller inkompetens när det gäller användningen av Vandemoorteles webbplats eller eventuella störningar på Vandemoorteles webbplats, (iii) din användning av eller tillit till andra webbplatser som är åtkomliga via hyperlänkar Vandemoorteles webbplats, (iv) alla typer av felaktig information som publiceras på Vandemoorteles webbplats eller (v) att du inte efterlever tillämpliga lagar, regler och förordningar som gäller för dig eller om du skulle välja att förlita dig på Vandemoorteles webbplats.

Inget i denna juridiska information kan användas för att vare sig begränsa eller utesluta vårt ansvar eller skyldighet vid onda avsikter, dödsfall eller personskada till följd av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från vår sida.

Priser, information om produkttillgänglighet samt all produktinformation, om sådan finns, kan ändras utan föregående meddelande.

Bolag inom Vandemoortele liksom alla dess administratörer, anställda eller representanter kommer inte att vara ansvariga eller skyldiga för någon typ av skador till följd av eller relaterade till användningen av Vandemoorteles webbplats.

Ovanstående fungerar som en allomfattande begränsning av ansvarsskyldigheten gällande alla former av skador, inklusive, men inte begränsat till, reparationsskador, direkta eller indirekta förluster eller följdskador, förlust av data, intäkter eller vinster, förlust av eller skada på egendom och anspråk från tredje part.

 5. TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Ovanstående villkor och riktlinjer regleras av belgisk lag.

Belgiska domstolar kommer uteslutande att vara behöriga när det gäller att lösa eventuella tvister, kontroverser eller anspråk som härrör från eller avser ovanstående villkor och riktlinjer, både vad gäller befintlighet, giltighet eller verkställbarhet därav, i den mån ingen förlikning kan nås för att avsluta en sådan tvist, kontrovers eller anspråk.