Vandemoortele - právní informace

Výslovně vás žádáme, abyste vzali v potaz níže uvedené informace. Tyto informace se týkají vašeho používání těchto webových stránek (dále jen „webové stránky Vandemoortele“) a informací a snímky, které se na těchto webových stránkách nacházejí.

Informace a snímky na webových stránkách Vandemoortele zpřístupnila společnost Vandemoortele nv, Ottergemsesteenweg-Zuid 816 do 9000 Gent, Belgie, společnost, která je součástí potravinářské skupiny Vandemoortele, skládající se ze stoprocentních dceřiných společností Vandemoortele nv nebo poboček Vandemoortele nv, dále jen „Vandemoortele“.

Vstupem na webové stránky Vandemoortele a jejich používáním souhlasíte, že budete dodržovat všechny podmínky a pokyny uvedené v tomto dokumentu, jakož i všechny právní ustanovení týkající se používání webových stránek Vandemoortele.
 

1. INFORMATION CONCERNING PRIVACY AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

By visiting the Vandemoortele web site, you may make available personal data to Vandemoortele and its affiliated companies, such as, your name, e-mail address, contact details, etc.   

At Vandemoortele, a European leader in the production and sale of food products, the confidentiality and the protection of personal data is guaranteed in compliance with all applicable legal rules and regulations.

We invite you to take the time to read the Vandemoortele Group Privacy & Personal Data Protection Policy that explains how and why we collect personal data, which personal data we process, how we protect personal data, and how long we keep these for, what your rights are and how you can contact us.

Your privacy is important to us.
 

 2. AUTORSKÁ PRÁVA

Celý obsah webových stránek Vandemoortele, včetně designu webových stránek, textů, rozvržení, kreseb, fotografií, filmů, grafických znázornění, jakož i veškerých dalších prvků, které se týkají těchto webových stránek, stejně jako jejich výběru a prezentace, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Vandemoortele nv a jsou řízeny a chráněny autorskými právy společnosti Vandemoortele nv, nebo byly zahrnuty jako součást webových stránek Vandemoortele s výslovným souhlasem příslušného vlastníka. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Kopírování částí webových stránek Vandemoortele, ať už elektronicky, nebo formou tisku, je povoleno pouze v souladu s konkrétními požadavky jako součást smluvního vztahu se společností Vandemoortele nv a pod podmínkou, že žádná autorská práva nebo jiné odkazy na vlastnictví nebudou odstraněné.

Jakýkoli jiný způsob používání webových stránek Vandemoortele, včetně reprodukce, modifikace, úpravy, překladu, distribuce a opakovaného publikování, jakož i vytvoření odkazů na webové stránky Vandemoortele pro osobní, veřejné či komerční účely jiné, než jsou uvedené výše, je bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Vandemoortele nv striktně zakázáno.

Stahování nebo kopírování dat či snímků, které se používají na webových stránkách Vandemoortele, nevedou k žádnému převodu práv na žádný typ softwaru či jiné materiály.

Jakékoliv porušení bude stíháno prostředky, které platné právní předpisy umožňují.

 3. OCHRANNÉ ZÁMKY A DALŠÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Na webových stránkách Vandemoortele je zobrazena celá řada značek a symbolů, které je možné graficky znázornit, zejména slova (včetně vlastních jmen), kresby, písmena, číslice, tvar výrobků nebo jejich balení, fotografie, snímky, ochranné známky, obchodní názvy atd.

Každá z těchto značek či symbolů byla zapsána na jméno společností Vandemoortele nv, Vamix nv, Vandemoortele Lipids nv a/nebo na jméno jiné společnosti v rámci skupiny Vandemoortele, a to buď v rámci území Evropské unie, nebo mimo něj.

Všechna záhlaví stránek, specifická grafická znázornění a ikony jsou servisními známkami, ochrannými známkami, výkresy či modely ve výhradním vlastnictví společnosti Vandemoortele nv a/nebo společnosti v rámci skupiny Vandemoortele.

Všechny ostatní ochranné známky, názvy výrobků a názvy či loga společností, uváděné na webových stránkách Vandemoortele, jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

 4. PROHLÁŠENÍ

Webové stránky Vandemoortele jsou společností Vandemoortele nv zpřístupněné bez záruky.

Tímto společnost Vandemoortele nv ani explicitně ani implicitně nepotvrzuje ani neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu s ohledem na webové stránky Vandemoortele či jejich obsah.

Konkrétně, společnost Vandemoortele nv ani explicitně ani implicitně nepotvrzuje ani neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu s ohledem na následující:

  • že informace na webových stránkách Vandemoortele jsou nebo by se mohly hodit pro marketing a/nebo jsou vhodné pro jakýkoli jiný účel,
  • že jsou informace na webových stránkách Vandemoortele přesné, úplné nebo aktuální,
  • že budete moci používat webové stránky Vandemoortele nebo že budou k dispozici trvale, ať už ve své současné nebo jakékoli budoucí podobě či formátu,
  • že software, který je k dispozici na webových stránkách Vandemoortele, či jiný typ materiálů je bez virů nebo vad nebo je kompatibilní s hardwarem.

Vaší povinností je:

  • používat antivirový software nebo jakýkoli jiný typ softwaru nebo materiály, které jsou dostupné na webových stránkách Vandemoortele nebo nejsou kompatibilní s vaším vlastním softwarem,
  • ověřit, zda – a pokud ano, do jaké míry – jsou obsah či informace zpřístupněné prostřednictvím webových stránek Vandemoortele přesné, úplné či aktuální.

Redakční obsah jakékoliv webové stránky zpřístupněné vámi, pomocí hypertextového odkazu, který je k dispozici na webových stránkách Vandemoortele, přísně podléhá odpovědnosti strany, která tuto jinou webovou stránku dala k dispozici.

Kromě výjimek podrobně popsaných níže společnost Vandemoortele nv v žádném případě nepřejímá odpovědnost za nedbalost, porušení smluvních závazků nebo jakéhokoliv jiného důvodu, za ztrátu nebo poškození, které jste si způsobili sami jakýmkoli způsobem (včetně, bez omezení, přímých ztrát nebo škod, nepřímých ztrát nebo následných škod, ztráty dobré pověsti, ztráty příležitosti, ztráty informací nebo ušlého zisku) v důsledku: (i) počítačových virů či jiných „chyb“ přenesených z webových stránek Vandemoortele, (ii) vašeho používání nebo nekompetentnosti v souvislosti s používáním webových stránek Vandemoortele nebo jakéhokoliv narušení dostupnosti webových stránkách Vandemoortele, (iii) vašeho používání či spoléhání se na jiné webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů na webových stránkách Vandemoortele, (iv) jakýchkoli nepřesných informací zveřejněných na webových stránkách Vandemoortele nebo (v) vašeho nedodržení platných právních předpisů, pravidla a nařízení, které se na vás vztahují, nebo pokud byste si měli zvolit spoléhání se na webové stránky Vandemoortele.

Nic, co je obsaženo v těchto právních informacích, nelze použít za účelem omezení nebo vyloučení naší odpovědnosti v případě zlého úmyslu, úmrtí nebo osobního zranění v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení z naší strany.

Ceny, informace o dostupnosti výrobku, jakož i všechny informace o výrobcích, jsou-li uvedeny, mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Společnosti v rámci skupiny Vandemoortele, stejně jako všichni její správci, zaměstnanci či zástupci nenesou odpovědnost za jakýkoli typ škody vyplývající z používání webových stránek Vandemoortele nebo s jejich používáním související.

Výše uvedené slouží jako všezahrnující omezení odpovědnosti, které se vztahuje na všechny formy škod, včetně – ale bez omezení – na škodu způsobenou opravou, přímé nebo nepřímé či následné ztráty, ztrátu dat, příjmu nebo zisku, ztrátu nebo poškození majetku a nároků třetích stran.

 5. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Výše uvedené podmínky a pravidla se řídí belgickým právem.

Belgické soudy budou mít výlučnou pravomoc při řešení případných sporů, sporných otázek nebo nároků vyplývajících z výše uvedených podmínek a pravidel, případně souvisejících s těmito pravidly a podmínkami, co se týče jejich existence, platnosti nebo vymahatelnosti, pokud nelze ukončení takového sporu, sporné otázky či nároku dosáhnout smírným mimosoudním vyrovnáním.

 

ČESKÁ REPUBLIKA: Dceřiné společnosti Vandemoortele

Vandemoortele Česká republika (Česká pobočka belgické společnosti VAMIX NV se sídlem na adrese B – 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816), s administrativní kanceláří na adrese Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 649 37 691. Městský soud v Praze, oddíl A, spisová značka 17844.