Vandemoortele - wettelijke informatie

U wordt geacht aandachtig kennis te nemen van onderstaande informatie. Deze informatie heeft betrekking op Uw gebruik van deze website (hierna genoemd “Vandemoortele website”) en van de informatie en beelden die erop terug te vinden zijn.

De informatie en de beelden op de Vandemoortele website, worden ter beschikking gesteld door Vandemoortele nv, Ottergemsesteenweg-Zuid 816 te 9000 Gent, België,  een vennootschap die deel uitmaakt van de group Vandemoortele, bestaande uit filialen in volledige eigendom van Vandemoortele nv of dochterondernemingen van Vandemoortele nv, hierna genoemd “Vandemoortele”.

Enkel en alleen door het gebruik van de Vandemoortele website, aanvaardt U deze voorwaarden en richtlijnen, alsook alle wettelijke beperkingen die betrekking hebben op het gebruik van de Vandemoortele website.

 

1. INFORMATIE OVER DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door de Vandemoortele website te bezoeken kunt u persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, contactgegevens, enz. ter beschikking stellen aan Vandemoortele of één van de met haar verbonden vennootschappen.

Bij Vandemoortele, Europees leider in de productie en verkoop van voedingsproducten, is de vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Wij nodigen u uit om de tijd te nemen om de Vandemoortele Group Privacy & Personal Data Protection Policy te lezen, die uitlegt hoe en waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen, welke persoonlijke gegevens wij verwerken, hoe wij persoonlijke gegevens beschermen, hoe lang wij deze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Uw privacy is belangrijk voor ons.

 

2. COPYRIGHT

De volledige inhoud van de Vandemoortele website, met daarin begrepen het design van de website, teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en alle andere elementen van deze webpagina's alsook de selectie en de schikking ervan, zijn exclusief eigendom van Vandemoortele nv en vallen onder het Vandemoortele nv copyright of werden op de Vandemoortele website opgenomen met toestemming van de betrokken eigenaar, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Het is toegelaten om delen van de Vandemoortele website elektronisch of in hardcopy te kopiëren met het oog op het nakomen van specifieke regelingen in het kader van een overeenkomst met Vandemoortele nv en op voorwaarde dat geen copyright of andere vermeldingen van eigendom worden verwijderd.

Elk ander gebruik van de Vandemoortele website, inclusief het reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen en herpubliceren alsook het leggen van links naar de Vandemoortele website voor persoonlijke, openbare of commerciële doeleinden, andere dan deze hierboven vermeld, zijn verboden behoudens de expliciete geschreven toelating van Vandemoortele nv.

Het downloaden of op een andere wijze kopiëren van de gegevens of beelden van de Vandemoortele website, brengt op geen enkele wijze een overdracht van rechten op om het even welke software of ander materiaal met zich mee.

Elke inbreuk zal gerechtelijk worden vervolgd.

 

3. MERKEN EN ANDERE INTELLECTUELE RECHTEN

Op de Vandemoortele website zal U verschillende tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling ontmoeten met name woorden (inclusief namen van personen), tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakkingen, foto's, beelden, logo's, handelsbenamingen enzovoort.

Elk van deze tekenszijn als merk geregistreerd op naam van Vandemoortele nv, Vamix nv, Vandemoortele Lipids nv en/of op naam van een andere met Vandemoortele nv verbonden vennootschap en dit zowel binnen als buiten het grondgebied van de Europese Unie.

Alle headers van pagina's, specifieke beeldstellingen en iconen, zijn dienstmerken, warenmerken, tekeningen of modellen van Vandemoortele nv en/of op naam van een andere met Vandemoortele nv verbonden vennootschap.

Alle andere merken, productbenamingen en vennootschapsbenamingen of logo's, opgenomen in de Vandemoortele website zijn de exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars.

Alle mogelijke andere intellectuele rechten dan merken die betrekking hebben op of gelinkt zijn aan de Vandemoortele website behoren exclusief toe aan Vandemoortele nv.

 

4. DISCLAIMER

Vandemoortele nv stelt de Vandemoortele website ter beschikking zoals hij is en Vandemoortele nv doet hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele waarborg van welke aard ook met betrekking tot de Vandemoortele website of zijn inhoud.

In het bijzonder doet Vandemoortele nv hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele waarborg van welke aard ook:

  • dat de informatie op de Vandemoortele website verhandelbaar is of zou zijn of voor een bepaald doel geschikt zou zijn;
  • dat de informatie op de Vandemoortele website accuraat, volledig of actueel is;
  • dat U de Vandemoortele website zal kunnen gebruiken of dat deze permanent beschikbaar zou zijn in zijn huidige of toekomstige vorm;
  • dat de op de Vandemoortele website toegankelijke software of om het even welk ander materiaal vrij zal zijn van virussen of gebreken of compatibel is of zal zijn met Uw hardware.

Het behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid om:

  • antivirussoftware te gebruiken of om het even welke software of ander materiaal van de Vandemoortele website te downloaden en ervoor te zorgen dat deze software of om het even welk ander materiaal compatibel is met Uw eigen software;
  • na te gaan dat of, en in welke mate, de inhoud of informatie die via de Vandemoortele website kenbaar wordt gemaakt, accuraat, volledig of actueel is.

De editoriale inhoud van om het even welke website waartoe U zich toegang verschaft via een hyperlink op de Vandemoortele website, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van diegene die deze andere website ter beschikking stelt.

Vandemoortele nv zal, behoudens voor wat betreft de uitsluitingen hieronder, op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijkheid opnemen, hetzij wegens nalatigheid, schending van contractuele verplichtingen of om een andere reden, voor verlies of schade van welke aard ook in Uwen hoofde (inclusief, zonder beperking, direct verlies of schade, indirect verlies of gevolgschade, verlies van goodwill, verlies van gemiste kans, verlies van gegevens of verlies van winst) voortvloeiend uit: (i) een computervirus of andere ‘bug' overgezonden door de Vandemoortele website, (ii) Uw gebruik of Uw onkunde omtrent het gebruik van de Vandemoortele website op om het even welk ogenblik waaronder een stoornis bij het ter beschikking stellen van de Vandemoortele website of Uw gebruik van het online reservatieplatform, (iii) Uw gebruik of het zich verlaten op andere websites waar U zich toegang tot hebt verschaft via de op de Vandemoortele website ter beschikking gestelde hyperlinks, (iv) om het even welke onjuiste informatie gepubliceerd op de Vandemoortele website of (v) Uw gebrek aan het naleven van wetten of reglementeringen die op U van toepassing zijn.

Niets in deze wettelijke informatie zal kunnen worden aangewend om onze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor kwaad opzet, dood of persoonlijke verwondingen voortvloeiend uit onze grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

Prijzen, informatie omtrent de beschikbaarheid van producten, alsook elke productinformatie, indien zij al worden vermeld, kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging worden gewijzigd.

Geen enkele vennootschap binnen de Vandemoortele Groep en geen enkele van haar bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Vandemoortele website.

Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op elke vorm van schade inclusief, doch niet beperkt tot herstelschade, directe of indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en eisen van derden.

 

5.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Bovenstaande voorwaarden en richtlijnen worden beheerst door het Belgische recht.

De Belgische rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid bij elke betwisting, controverse of eis voortvloeiend uit of met betrekking tot bovenstaande voorwaarden en richtlijnen zowel in verband met het bestaan, de geldigheid of afdwingbaarheid ervan voor zover niet minnelijk aan een dergelijke betwisting, controverse of eis een einde kan worden gemaakt.

 

BELGIË: Belgische dochterondernemingen Vandemoortele

Vandemoortele NV, met maatschappelijke zetel te B-9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, ondernemingsnummer: 0429.977.343.

Vandemoortele Coordination Center NV, met maatschappelijke zetel te B-9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, ondernemingsnummer: 0424.986.494.

Vamix NV, met maatschappelijke zetel te B-9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, ondernemingsnummer: 0418.123.646.

Vandemoortele Lipids NV, met maatschappelijke zetel te B-9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, ondernemingsnummer: 0414.062.415.

Vandemoortele Izegem NV, met maatschappelijke zetel te B-8870 Izegem, Prins Albertlaan 12, ondernemingsnummer: 0827.803.443.

Vandemoortele Eeklo NV, met maatschappelijke zetel te B-9900 Eeklo, Nieuwendorpe 16, ondernemingsnummer: 0827.663.584.

Vandemoortele Seneffe NV, met maatschappelijke zetel te B-7180 Seneffe, Zoning Industriel, Zone C, ondernemingsnummer: 0476.083.027.

Vandemoortele Ghislenghien NV, met maatschappelijke zetel te B-7822 Ghislenghien, avenue des Artisans, ondernemingsnummer: 0431.285.754.