Vandemoortele - Wettelijke informatie

Je wordt geacht aandachtig kennis te nemen van onderstaande informatie. Deze informatie heeft betrekking op je gebruik van deze website (hierna genoemd “Vandemoortele website”) en van de informatie en beelden die erop terug te vinden zijn.De informatie en de beelden op de Vandemoortele website, worden ter beschikking gesteld door Vandemoortele NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, België, een vennootschap die deel uitmaakt van de Vandemoortele Groep die bestaat uit de met Vandemoortele NV verbonden

vennootschappen (hierna genoemd “Vandemoortele NV”). Enkel en alleen door het gebruik van de Vandemoortele website, aanvaard je deze voorwaarden en richtlijnen, alsook alle wettelijke beperkingen, die betrekking hebben op het gebruik van de Vandemoortele website.

1. INFORMATIE OVER DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door de Vandemoortele website te bezoeken kunt u persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, contactgegevens, enz. ter beschikking stellen aan Vandemoortele of één van de met haar verbonden vennootschappen.

Bij Vandemoortele, Europees leider in de productie en verkoop van voedingsproducten, is de vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Wij nodigen u uit om de tijd te nemen om de Vandemoortele Group Privacy & Personal Data Protection Policy te lezen, die uitlegt hoe en waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen, welke persoonlijke gegevens wij verwerken, hoe wij persoonlijke gegevens beschermen, hoe lang wij deze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Uw privacy is belangrijk voor ons.

 

2. COPYRIGHTDe volledige inhoud van de Vandemoortele website, met daarin begrepen het design van de website, teksten, layout, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en alle andere elementen van deze webpagina's alsook de selectie en de schikking ervan, zijn exclusief eigendom van Vandemoortele NV en vallen onder het Vandemoortele NV copyright of werden op de Vandemoortele website opgenomen met toestemming van de betrokken eigenaar. Alle rechten voorbehouden.Het is toegelaten om delen van de Vandemoortele website elektronisch of in print te kopiëren met het oog op het nakomen van specifieke regelingen in het kader van een overeenkomst met Vandemoortele NV en op voorwaarde dat er geen copyright of andere vermeldingen van eigendom worden verwijderd.Elk ander gebruik van de Vandemoortele website, inclusief het reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen en herpubliceren alsook het leggen van links naar de Vandemoortele website voor persoonlijke, openbare of commerciële doeleinden, andere dan deze hierboven vermeld, zijn verboden behoudens de expliciete schriftelijke toestemming van Vandemoortele NV.

Het downloaden of op een andere wijze kopiëren van de gegevens of beelden van de Vandemoortele website, resulteert op geen enkele wijze tot een overdracht van rechten om het even welke software of ander materiaal gebruikt wordt. Elke inbreuk zal gerechtelijk worden vervolgd.

 

3. MERKEN EN ANDERE INTELLECTUELE RECHTENDe Vandemoortele website toont een variëteit aan tekens, die grafische vormgegeven kunnen worden, specifieke woorden (inclusief namen van personen), ontwerpen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van producten of verpakkingen, foto's, beelden, logo's, handelsbenamingen, merknamen enzovoort.Elk van deze tekens zijn als merk geregistreerd op naam van Vandemoortele NV en / of op naam van een andere met Vandemoortele NV verbonden vennootschap en dit zowel binnen als buiten het grondgebied van de Europese Unie.

Alle headers van pagina's, specifieke grafische beelden en iconen, zijn dienstmerken, warenmerken, tekeningen of modellen van Vandemoortele NV.Alle andere merken, productbenamingen en vennootschapsbenamingen of logo's, opgenomen in de Vandemoortele website zijn de exclusieve eigendom van hun desbetreffende eigenaars.

4. DISCLAIMERVandemoortele NV stelt de Vandemoortele website ter beschikking zoals hij is en Vandemoortele NV doet hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de Vandemoortele website of zijn inhoud.

In het bijzonder doet Vandemoortele NV hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook betreffend onderstaande:

  • dat de informatie op de Vandemoortele website verhandelbaar is of zou zijn of voor een bepaald doel geschikt zou zijn
  • dat de informatie op de Vandemoortele website accuraat, volledig of actueel is
  • dat je de Vandemoortele website zal kunnen gebruiken of dat deze permanent beschikbaar zou zijn in zijn huidige of toekomstige vorm
  • dat de op de Vandemoortele website toegankelijke software of om het even welk ander materiaal vrij zal zijn van virussen of gebreken of compatibel is of zal zijn met je hardware 

Het behoort tot je eigen verantwoordelijkheid om :

  • antivirussoftware te gebruiken of om het even welke software of ander materiaal van de Vandemoortele website te downloaden en ervoor te zorgen dat deze software of om het even welk ander materiaal compatibel is met je eigen software.
  • na te gaan dat of, en in welke mate, de inhoud of informatie die via de Vandemoortele website kenbaar wordt gemaakt, accuraat, volledig of actueel is

De redactionele inhoud van om het even welke website waartoe je je toegang verschaft via een hyperlink op de Vandemoortele website, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van diegene die deze andere website ter beschikking stelt.Vandemoortele NV zal, behoudens voor wat betreft de uitsluitingen hieronder, op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijkheid opnemen, hetzij wegens nalatigheid, schending van contractuele verplichtingen of om een andere reden, voor verlies of schade van welke aard ook in jouw hoofde (inclusief, zonder beperking, direct verlies of schade, indirect verlies of gevolgschade, verlies van goodwill, verlies van gemiste kans, verlies van gegevens of verlies van winst) voortvloeiend uit: (i) een computervirus of andere ‘bug' overgedragen via de Vandemoortele website, (ii) je gebruik of je onkunde omtrent het gebruik van de Vandemoortele website op om het even welk ogenblik of om het even welke onderbreking bij het ter beschikking stellen van de Vandemoortele website, (iii) je gebruik of het vertrouwen op andere websites waar je je toegang tot hebt verschaft via de op de Vandemoortele website ter beschikking gestelde hyperlinks, (iv) om het even welke onjuiste informatie gepubliceerd op de Vandemoortele website of (v) je gebrek aan het naleven van wetten of reglementen die op jou van toepassing zijn of indien je er voor kiest te vertrouwen op de Vandemoortele website.

Niets in deze wettelijke informatie zal kunnen worden aangewend om onze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor kwade opzet, dood of persoonlijke verwondingen voortvloeiend uit onze grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

Prijzen, informatie omtrent de beschikbaarheid van producten, alsook elke productinformatie, indien zij al worden vermeld, kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging worden gewijzigd.Geen enkele vennootschap binnen de Vandemoortele Groep en geen enkele van haar bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Vandemoortele website.Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op elke vorm van schade inclusief, doch niet beperkt tot herstelschade, direct of indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en eisen van derden.

 

5. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKBovenstaande voorwaarden en richtlijnen worden beheerst door het Belgische recht. 

De Belgische rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid bij elke betwisting, controverse of eis voortvloeiend uit of met betrekking tot bovenstaande voorwaarden en richtlijnen zowel in verband met het bestaan, de geldigheid of afdwingbaarheid ervan voor zover niet minnelijk aan een dergelijke betwisting, controverse of eis een einde kan worden gemaakt.

 

NEDERLAND: Nederlandse dochterondernemingen Vandemoortele

Vandemoortele Nederland B. V , met maatschappelijke zetel te NL – 3899 AA Zeewolde, Handelsweg 1, ondernemingsnummer: KvK 30166381.

Vandemoortele Brunssum B. V , met maatschappelijke zetel te  NL – 6442 PL Brunssum, ondernemingsnummer: KvK 14025372.