Strategia Podatkowa 2022

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Vandemoortele Bakery Products Polska Sp.z o.o. za rok podatkowy 01.01.2022-31.12.2022 (informacja wymagana na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)

Wprowadzenie

Vandemoortele NV („Vandemoortele” lub „Spółka”), z siedzibą w Belgii, wraz ze swoimi spółkami zależnymi („Grupa VDM”) to belgijska firma rodzinna, która jest wiodącą grupą spożywczą prowadzącą działalność na skalę europejską. Grupa VDM koncentruje się na dwóch liniach biznesowych, a mianowicie Produkty Piekarskie oraz Rozwiązania w zakresie żywności roślinnej. Vandemoortele jest właścicielem (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów) następujących spółek/oddziałów z siedzibą w Polsce ( „Podmioty Polskie”):

         Vandemoortele Bakery Products Polska Sp. z o.o. („VBPP”), należąca bezpośrednio do Vamix NV (w której z kolei udziałowcem jest Vandemoortele). Adres VBPP: Tokarzewskiego 7-12, 91-842 Łódź,

         Vandemoortele Europe NV (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, belgijska spółka należąca (udział pośredni) do Vandemoortele. Adres oddziału: Tokarzewskiego 7-12, 91-842 Łódź.

Polski oddział Vandemoortele Europe NV prowadzi działalność handlową w obu liniach biznesowych Grupy VDM. VBPP prowadzi z kolei działalnośći w linii biznesowej Produkty Piekarskie.

Grupa VDM jest kontrolowana przez belgijską spółkę Safinco NV, która jest bezpośrednim właścicielem Vandemoortele. Safinco NV wykonuje dla Grupy VDM w Belgii obowiązki w zakresie country-by-country-reporting.

Niniejszy dokument określa strategię podatkową Spółki oraz jej Polskich Podmiotów, w tym VBPP w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”).

 

 Polityka podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym w odniesieniu do polskich obowiązków podatkowych

Vandemoortele i inne podmioty z Grupy VDM (w tym VBPP) są zobowiązane do zarządzania swoimi sprawami podatkowymi w sposób odpowiedzialny i przejrzysty, w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi.

Rada Dyrektorów Vandemoortele sprawuje ogólny nadzór nad sprawami podatkowymi. W tym zakresie doradza jej i wspiera ją wyspecjalizowany Komitet Audytu.

Komitet Audytu Vandemoortele monitoruje ryzyko podatkowe Grupy VDM i otrzymuje na żądanie lub w przypadku eskalacji raporty dotyczące ryzyka podatkowego / systemów kontroli wewnętrznej / zarządzania ryzykiem w tym zakresie.

Odpowiedzialność za polskie ryzyka podatkowe jest delegowana na Dyrektora Finansowego Grupy VDM, któremu w codziennym zarządzaniu pomaga grupowy menedżer ds. Podatkowych (eng. Group Tax Manager) Grupy VDM oraz polski menedżer ds. finansowych i administracyjnych (eng. Finance & Administration Manager, dalej: „F&A Manager”).

Dyrektor Finansowy na bieżąco informuje Radę Dyrektorów i Komitet Audytu Vandemoortele o wszystkich istotnych kwestiach podatkowych w Polsce i w razie potrzeby zasięga ich opinii.

Misją działu podatkowego Grupy VDM jest:

 • wspieranie codziennej działalności biznesowej poprzez praktyczne porady/rozwiązania,
 • bycie strategicznym partnerem przekazującym wytyczne podatkowe kluczowym interesariuszom, z uwzględnieniem wpływu cen transferowych na bieżącą działalność,
 • śledzenie zmian podatkowych, trendów rynkowych i zmian biznesowych oraz proaktywne proponowanie i wdrażanie zmian,
 • poszukiwanie możliwości planowania podatkowego w celu uzyskania potencjalnych oszczędności, jednakże bez generowania ryzyk podatkowych, jak również bez uszczerbku dla zgodności podatkowej (eng. tax compliance) i poziomu świadczonych usług,
 • tworzenie polityk i procedur w celu zapewnienia zgodności podatkowej (eng. tax compliance) i sprawozdawczości podatkowej w sposób prawidłowy i terminowy (wewnętrznie lub za pomocą zewnętrznych usługodawców),
 • ocena ryzyka podatkowego.

Planowanie podatkowe

F&A Manager dba o to, aby Polskie Podmioty działały w zgodzie polskim ustawodawstwem podatkowym. Do jego zadań należy zapewnienie, aby wymogi wynikające z polskiego prawa były realizowane, jak również aby deklaracje podatkowe były składane, zaś podatki opłacane w ustawowych terminach.

F&A Manager może korzystać ze wsparcia zewnętrznych doradców po uzyskaniu zgody departamentu podatkowego Grupy VDM. Ponadto departament podatkowy Grupy VDM dostarcza wytyczne, wskazówki i dokonuje przeglądu polskich wymogów w zakresie zgodności podatkowej (eng. tax compliance).

Za planowanie podatkowe jest odpowiedzialny departament podatkowy Grupy VDM. Należy przy tym zaznaczyć, że Grupa VDM nie podejmuje działań, które mogłyby stanowić tzw. agresywne planowanie podatkowe.

Chcąc skorzystać z dostępnych ulg i zachęt podatkowych, departament podatkowy Grupy VDM czyni to w sposób zgodny z celami polityki określonej przez stosowne władze. Dodatkowo, departament podatkowy Grupy VDM zawsze ma na uwadze reputację i markę Spółki, jak również kieruje się zaleceniami OECD w zakresie odpowiedzialności biznesu w kontekście globalnym. Dlatego też dział podatkowy Grupy VDM nie będzie wdrażał transakcji ani strategii pozbawionych uzasadnienia biznesowego. Dział podatkowy Grupy VDM dąży do ograniczenia ryzyka podwójnego opodatkowania (tj. opodatkowania tego samego dochodu w dwóch różnych jurysdykcjach) Spółki i/lub jej spółek zależnych.

W zależności od charakteru transakcji Spółka i/lub jej spółki zależne mogą zasięgać porad zewnętrznych doradców. Zakres korzystania z zewnętrznych porad jest uzależniony od skali ryzyka związanego z danym zdarzeniem.

Akceptowalne poziomy ryzyka

Grupa VDM, w tym VBPP stosują tzw. konserwatywne podejście w odniesieniu do potencjalnych ryzyk podatkowych.

Niezależnie od tego,  można zidentyfikować pewien pozion ryzyka podatkowego wynikający z:

 • obecności Grupy VDM w 15 krajach,
 • międzynarodowego charakteru prowadzonego biznesu,
 • poziomu złożoności prawa podatkowego, jak również częstotliwości zmian w prawie podatkowym,
 • zakresu interpretacji przepisów podatkowych, tj. prawo podatkowe nie zawsze jest klarowne i organy podatkowe mogą zająć inne stanowisko niż Spółka w danej kwestii,
 • różnorodność podatków, które dotyczą działalności Grupy VDM.

Zapewnia się, aby rozliczenia podatkowe Polskich Podmiotów były prowadzone w sposób zgodny z prawem. W przypadku niepewności co do interpretacji lub stosowania polskiego prawa podatkowego istnieje możliwość zwrócenia się o konsultację do zewnętrznych doradców podatkowych.

Relacje z organami podatkowymi

Komunikacja z polskimi organami podatkowymi obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z tzw. compliance podatkowym. W tym zakresie Spółka jest wspierana przez zewnętrznych ekspertów podatkowych. Zewnętrzni doradcy są zobligowani do postępowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w strategii podatkowej.  Dodatkowo zapewnia się, aby informacje przekazywane do organów podatkowych przez zewnętrznych doradców były zgodne ze wspomnianą strategią. W tym celu, wszystkie informacje przedstawiane przez zewnętrznych doradców podlegają weryfikacji przez F&A Managera oraz departament podatkowy Grupy VDM.

W przypadku pytań podatkowych / sporów, Spółka będzie starała się je rozwiązać współpracując z polskimi organami podatkowymi w duchu transparentności, uczciwości, rzetelności i wzajemnego szacunku, mając na celu – w miarę możliwości – szybkie osiągnięcie porozumienia w spornych kwestiach. Pracownicy i przedstawiciele zewnętrzni zaangażowani we wspomniane sprawy są zobligowani do przestrzegania Kodeksu Postępowania Spółki (eng. Code of Conduct).

Szczegółowe informacje wymagane przez przepisy Ustawy o CIT

Informacje o stosowanych przez VBPP procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

VBPP stosuje procesy działania dotyczące obszaru prawa podatkowego, które zapewniają prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków podatkowoprawnych w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną VBPP.

Kluczowe z perspektywy działalności VBPP procesy dotyczą w szczególności:

 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • podatku od nieruchomości (PON),
 • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – działanie w charakterze płatnika,
 • raportowania schematów podatkowych (MDR).

Informacje o stosowanych przez VBPP dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Dobrowolne formy współpracy z organami podatkowymi sprowadzają się do bieżącej i terminowej komunikacji z urzędem skarbowym (w razie wezwań z urzędu skarbowego w sprawie dostarczenia określonych informacji i materiałów).

W roku podatkowym 2022 VBPP nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym 2022 VBPP nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej porozumienia podatkowego, o którym mowa w art. 20zb § 1 Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym 2022 VBPP nie zawarła z ministrem właściwym ds. finansów publicznych porozumienia inwestycyjnego, o którym mowa w art. 20zs § 1 Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym 2022 Szef Krajowej Administracji Skarbowej nie wydał w odniesieniu do VBPP uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w art. 81 pkt 1 Ustawy o rozstrzyganiu sporów.

Informacje o realizacji przez VBPP obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z posiadaniem siedziby i zarządu na terytorium Polski, VBPP jest rezydentem podatkowym dla celów CIT, na którym ciąży w Polsce tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (“Ustawa o VAT”) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W związku z prowadzeniem przez VBPP działalności gospodarczej na terytorium Polski, VBPP jest podatnikiem VAT w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.

W rezultacie, VBPP jest podatnikiem PON.

Tym samym, w roku podatkowym 01.01.2022 - 31.12.2022 VBPP realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu w szczególności następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku od nieruchomości (PON).

Podsumowanie wspomnianych powinności podatkowoprawnych zostało zobrazowane za pomocą wskazanej niżej grafiki.

Grafika  1 – VBPP jako podatnik obowiązujących w Polsce podatków.

Dodatkowo, w 2022 r. w związku z wypłacaniem wynagrodzeń pracowniczych, VBPP pełniła rolę płatnika w PIT.

Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 01.01.2022 - 31.12.2022 VBPP nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym VBPP za rok 01.01.2022 – 31.12.2022 suma bilansowa aktywów wyniosła 297.175.097,02 PLN.

W roku podatkowym 01.01.2022 - 31.12.2022 VBPP zawierała z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów (tj. 14.858.754,85 PLN):

Lp.

Określenie podmiotu

Ogólny opis charakteru transakcji

Charakter powiązań

 1.  

Vandemoortele Coordination Center NV (Belgia)

Depozyty w cash poolingu

Kapitałowe pośrednie

 1.  

VAMIX NV (Belgia)

Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji

Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach

Kapitałowe bezpośrednie

 

Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych VBPP lub podmiotów powiązanych

W roku podatkowym 01.01.2022 - 31.12.2022 VBPP nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych VBPP / podmiotów powiązanych. W szczególności nie dokonano / nie planowano działań takich jak przekształcenia, łączenia  lub podziały spółek, wniesienie / otrzymanie wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), sprzedaż / zakup przedsiębiorstwa lub ZCP, jak również nie dokonano / nie planowano wymiany udziałów.

Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 01.01.2022 - 31.12.2022 VBPP nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

W roku podatkowym 01.01.2022 - 31.12.2022 VBPP nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W roku podatkowym 01.01.2022 - 31.12.2022 VBPP nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT.

Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 01.01.2022 - 31.12.2022 VBPP nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 01.01.2022 - 31.12.2022 VBPP nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Informacja o realizacji strategii zatwierdzona przez zarząd VBPP