VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP A DODÁVKY TOVARU SPOLOČNOSTI - VANDEMOORTELE SLOVENSKO *

 1. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť Vandemoortele Slevenská republika, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČ: 35827670, (ďalej len  „Dodávateľ“),  ako  Dodávateľ  Tovaru  v  súlade  s jeho  predmetom  podnikania,  najmä v oblasti predaja mrazeného pečiva, chladených výrobkov a doplnkového sortimentu.
 2. Svojím  podpisom  zákazníckej  karty  alebo  zaslaním  objednávky  Dodávateľovi  potvrdzuje osoba, ktorá tak učinila, že je s týmito VOP vyrozumená a že ich v celom rozsahu akceptuje.
 3. Aktuálne platné znenie všeobecných obchodných podmienok je zverejnené vždy na oficiálnejinternetovej stránke Dodávateľa www.vandemoortele.sk
 1. Vymedzenie pojmov
 1. Tovar je špecifikovaný a ponúkaný v Katalógu Dodávateľa, označený názvom a kódom.
 2. Katalógom  je  konkrétny  zoznam  Tovaru  v elektronickej  podobe,  prístupný  na  oficiálnej internetovej adrese Dodávateľa www.vandemoortele.sk. Katalóg je platný okamihom zverejnenia na uvedenej internetovej adrese, a to do doby jeho zrušenia alebo zverejnenia nového s neskorším dátumom. Zverejnením nového Katalógu sa automaticky ruší ten predchádzajúci. K aktualizácii Katalógu dochádza priebežne po celý rok. Katalóg je vydávaný tiež v tlačenej podobe, o ktorý je možné Dodávateľa požiadať.
 3. Dodávateľ môže využiť služby logistickej firmy ako subdodávateľa, ktorý koná jeho menom.
 4. Zákazníkom je osoba, ktorá registráciou získala Zákaznícke číslo Dodávateľa a ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Tovar.
 5. Objednávka   je    jednostranný    právny    úkon   Zákazníka,   ktorým    Zákazník   objednáva u Dodávateľa Tovar a ktorá je vystavená v súlade s čl. V) týchto VOP.
 6. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom pri jeho registrácii, ako miesto na dodanie a prevzatie  Tovaru,  ktorá  je  na  území  Slovenskej  republiky  s  minimálne  8  hodinovou prevádzkovou dobou v rozmedzí medzi 6:00 a 18:00 a kde je možnosť odovzdania tovaru z nákladného automobilu.
 7. Rozvozový  plán  určuje  dni  pre  dodávku  objednaného  Tovaru  Zákazníkom,  podľa  jeho Dodacieho miesta, ktoré mu Dodávateľ stanoví.
 8. Dodací list je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne dodanie a prevzatie objednaného Tovaru medzi Dodávateľom a Zákazníkom. Ďalej obsahuje náležitosti daňového dokladu, vyčísleného odobratého sortimentu čo sa týka zmluvnej ceny (ak nebolo dohodnuté inak) a množstva.
 9. Faktúra je dokument, na základe ktorého je vyčíslený skutočne odovzdaný a prevzatý Tovar medzi Dodávateľom a Zákazníkom. Ďalej obsahuje náležitosti daňového dokladu vyčísleného odobraného sortimentu čo sa týka zmluvnej ceny i množstva. Je zasielaná vo formáte PDF na e-mailovú adresu oznámenú Zákazníkom Dodávateľovi alebo poštou vždy dodatočne, a to najneskôr do 14 dní od dodania a prevzatia tovaru.
 10. Cenník  je  aktuálne  platný  (t.  j.  ku  dňu  vystavenia  Objednávky  na  internetovej  stránke Dodávateľa www.vandemoortele.sk zverejnený) prehľad cien tovaru, ktorý stanoví záväzné ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.
 11. Reklamácia  sa  rozumie  písomný  právny  úkon  Zákazníka  smerujúci  k uplatneniu  práv za zodpovednosť za chyby alebo zo záruky za akosť Tovaru, učinený v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v čl. IX týchto VOP.
 1. Zmluva
  1)   Zmluvný   vzťah   medzi   Zákazníkom   a   Dodávateľom   v súvislosti   s plnením   Dodávateľa realizovaným v súvislosti s dodávkou Tovaru vzniká:
  prijatím Objednávky Zákazníka, ku ktorému dochádza buď písomnou akceptáciou po vystavení Objednávky a/alebo okamihom splnenia Objednávky alebo jej časti zo strany Dodávateľa.
  2)   V prípade, že je ďalej v týchto VOP odkaz na „Zmluvu“, myslí sa tým akýkoľvek dokument, ktorý Zmluvu tvorí alebo je jej súčasťou, ako je Objednávka, nedeliteľná príloha, Cenník, VOP a pod.

 

 1. Registrácia zákazníka
 1. Na základe kontaktu Dodávateľa Zákazník vyplní a podpíše zákaznícku kartu, ktorá obsahuje tieto náležitosti:
 • obchodné meno (uvedené v živnostenskom liste/obchodnom registri),
 • fakturačnú (poštovú) adresu (ulica, číslo popisné, mesto, PSČ),
 • DIČ, IČ,
 • kontaktné meno (telefón, fax, e-mail, príp. číslo bankového spojenia),
 • kontaktné meno osoby zodpovednej za platby a účtovníctvo (telefón, e-mail),
 • názov Dodacieho miesta,
 • dodaciu adresu (ulica, číslo popisné, mesto, PSČ),
 • kontaktné mená a telefónne čísla Dodacích miest,
 • otváraciu dobu, príp. spôsob zásobovania,
 • kontaktné meno osoby zodpovednej za objednávky – internetové (telefón, e-mail),
 • zákazník sa zaväzuje priložiť Dodávateľovi fotokópie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a platnú zmluvu o založení bežného účtu,
 • registráciou Zákazníka alebo vytvorením objednávky (podpisom zákazníckej karty) sú schválené tieto VOP
 1. Na základe registrácie dostane Zákazník zákaznícke číslo a to najdlhšie do 3 pracovných dní, ktoré  je  špecifické  pre  každé  Dodacie  miesto  a  ktoré  je  povinný  uvádzať  pri  každej Objednávke.
 1. Objednávka tovaru
 1. Zákazník je oprávnený vystaviť Dodávateľovi Objednávku na Tovar ponúkaný v Katalógu, a to buď písomne (faxom, e-mailom, prostredníctvom e-shopu na uverejnených internetových stránkach, formou stálych objednávok), telefonicky či prostredníctvom záznamovej služby.
 2. Objednávku  možno  doručiť  Dodávateľovi  v pracovné  dni  medzi  7:30  a  10:00  hod,  a to najmeněj  deň  poprípadě  dva  pracovné  dni  pred  stanoveným  rozvozom.  Objednávky doručené Dodávateľovi mimo uvedenú pracovnú dobu sa považujú za doručené o 7:30 hodín najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.
 3. Objednávka musí obsahovať najmenej tieto údaje, ak sa nedohodnú strany inak:
 • Zákaznícke číslo stanovené Dodávateľom,
 • meno    a    priezvisko    osoby    oprávnenej    konať    menom/za    Zákazníka    v súvislosti s Objednávkou a jeho kontaktné údaje (telefón, fax či e-mail),
 • druh objednávaného Tovaru a jeho množstvo,
 • označenie Tovaru podľa kódu v Katalógu,
 • adresu  určenú  na dodanie  a  prevzatie  Tovaru  (Dodacie  miesto),  ktoré  je v  súlade s Rozvozovým plánom Dodávateľa,
 • požadovaný termín dodania, ktorý musí byť v súlade s rozvozovým plánom, v prípade, že požadovaný termín nebude uvedený, považuje sa zaň najbližší rozvozový deň Zákazníka.
 1. Vystavená Objednávka je pre Zákazníka záväzná od okamihu jej vystavenia, t. j. doručenia Dodávateľovi.
 2. Objednávku, ktorá nie je vystavená v súlade s týmito VOP, prípadne s inými dokumentami tvoriacimi Zmluvu, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Zákazníkovi na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú časovú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na Objednávku hľadí, ako by nebola nikdy doručená.
 3. Dodávateľ   je   oprávnený  neprijať   Objednávku,   ak   Zákazník   nemá   ku   dňu   vystavenia

 Objednávky vyrovnané všetky splatné záväzky voči Dodávateľovi.

 1. V prípade,  že  Dodávateľ  nemá  v  lehote  požadovanej  Zákazníkom  k dispozícii  potrebné množstvo objednaného Tovaru, oznámi to písomne alebo telefonicky Zákazníkovi.
 2. Dodávateľ nie je povinný objednaný Tovar dodať či už ako celok alebo jeho časť; je oprávnený dodať len časť objednaného Tovaru, keď sa Zákazník zaväzuje takú časť prevziať a za túto skutočne dodanú časť zaplatiť príslušnú cenu.
 1. Miesto dodania a prevzatia Tovaru
 1. Tovar  je  dodávaný  na  Dodacie  miesto(a)  špecifikované  Zákazníckym  číslom.  K riadnemu plneniu  Objednávky  zo  strany  Dodávateľa  dochádza  okamihom  odovzdania  a  prevzatia Tovaru medzi Dodávateľom a Zákazníkom na adrese Dodacieho miesta.
 2. Zákazník  je  povinný  objednaný  Tovar  prevziať  a  pri  prevzatí  si  dodávku  riadne  prezrieť a skontrolovať. Prevzatie Tovaru potvrdí Zákazník (podpisom a/alebo pečiatkou) na Dodacom liste,  čím  potvrdzuje  najmä  zhodu  v množstve  a  druhu  preberaného  Tovaru  s údajmi uvedenými v Dodacom liste, skutočnosť, že vykonal riadnu kontrolu Tovaru a že tento Tovar nevykazuje  žiadne  chyby,  najmä  čo  sa  týka  kvality,  ako  aj  teploty.  Zákazník  zaistí,  že potvrdenie na Dodacom liste bude obsahovať riadne označenie Zákazníka a uvedenie mena a priezviska  osoby,  ktorá  prevzatie  potvrdzuje.  Zákazník  je  zodpovedný  za  to,  že  osoba preberajúca Tovar je na to oprávnená.
 3. Zákazník  oznámi  Dodávateľovi  dopredu  zoznam  osôb  oprávnených  na prevzatie  Tovaru v Dodacom mieste, najčastejšie uvedením na Objednávke alebo v akomkoľvek dokumente tvoriacom Zmluvu. Ak nebudú také osoby Zákazníkom oznámené, alebo ak nebude taká osoba  v okamihu  doručenia  Tovaru  pri  odovzdávaní  prítomná,  potom  bude  Dodávateľ považovať  za  osobu  oprávnenú  na prevzatie  Tovaru  osobu,  ktorá  spravidla  prevzatie  za Zákazníka   potvrdzuje,   alebo   osobu,   ktorá   v danom   prípade   v prevádzkarni   Zákazníka vykonáva funkciu, s ktorou je preberanie dodávok spojené. Ak Zákazník pripustí, aby preberanie  Tovaru  uskutočňovali  za  neho  aj  iné  osoby,  než  tu  uvedené,  nemôže  sa v dôsledku toho dovolávať na neplatnosť Zmluvy alebo sa zbaviť zodpovednosti za plnenie svojich povinností podľa Zmluvy.
 4. V prípade, ak po dodaní dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo nepresného označenia Zákazníka na Dodacích listoch, považuje sa dodávka Tovaru za riadne splnenú a Zákazníkom prevzatú, ledaže Zákazník preukáže, že Dodávateľ musel vedieť, že k dodaniu došlo v rozpore s príslušnou Objednávkou.
 5. Zákazník je povinný bezodkladne písomne informovať Dodávateľa o zmenách Dodacích miest určených na prevzatie Tovaru. Do tej doby je dodávka Tovaru riadne splnená jej dodaním na pôvodné Dodacie miesta a Dodávateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie alebo škody spôsobené v súvislosti s takým dodaním Tovaru.
 6. Okamihom     prevzatia     Tovaru     doloženým     Dodacím     listom     dochádza     k prechodu nebezpečenstva škody na veci, spôsobené najmä nesprávnym skladovaním alebo manipuláciou s Tovarom, na Zákazníka.
 1. Ďalšie podmienky dodania
 1. Dodávateľ prehlasuje, že všetok Tovar ponúkaný Dodávateľom v Katalógu spĺňa deklarovanú hmotnosť podľa ponukového listu a akosť zodpovedajúcu záväzným normám platným v SR.
 2. Tovar ponúkaný Dodávateľom v Katalógu je určený na predaj na území SR a Zákazník nie je oprávnený ho bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa zo SR exportovať do iných krajín.
 3. Zákazník je povinný poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby Dodávateľ mohol riadne a včasne plniť povinnosti podľa Zmluvy, najmä Zákazník je povinný na žiadosť Dodávateľa   odovzdať   všetky   potrebné   informácie,   podklady,   špecifikácie,   vysvetlenia a upresnenia  svojich  požiadaviek  nutných  na dodanie  objednaného  Tovaru.  Dodávateľ  je povinný si potrebnú súčinnosť v prípade potreby včas vyžiadať a upozorniť na ňu Zákazníka. O  dobu  omeškania  Zákazníka  s poskytnutím  potrebnej  súčinnosti  v súvislosti  s dodávkou Tovaru sa predlžuje termín dodania stanovený podľa Zmluvy pre dodávku takého Tovaru.
 4. Dodávateľ je oprávnený použiť na plnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy subdodávateľa. V takom prípade platí, že Dodávateľ zodpovedá za poskytnuté plnenie tak, ako by plnil sám.
 5. Dodávateľ je oprávnený ukončiť alebo prerušiť dodávku akéhokoľvek Tovaru ponúkaného v Katalógu aj v dobe platnosti takého Katalógu, ak o tom dopredu zverejní informáciu na svojej oficiálnej internetovej adrese vandemoortele.sk, alebo iným spôsobom.
 6. K  Dodávke,  ktorá  splní  podmienku  objednania  minimálne  troch  kartónov  ľubovoľnej kombinácie výrobkov v celkovej hodnote aspoň 60 € bez DPH, nebude účtované dopravné. V opačnom prípade bude účtovaný poplatok za dopravu, ktorý je 6 € bez DPH.
 7. Zákazník  je  viazaný  dodržiavať  zásady  správneho  skladovania,  t.  j.  najmä  neponechávať kartóny otvorené, s kartónmi manipulovať s vyššou mierou opatrnosti, neumiestňovať na kartón ťažké predmety, uchovávať Tovar výhradne v mraziacom boxe, ako aj iné pokyny Dodávateľa nachádzajúce sa najmä na obalových materiáloch Tovaru. V prípade porušenia takých zásad, nezodpovedá Dodávateľ za vzniknuté chyby tovaru. Zákazník je povinný dodržiavať dobu použiteľnosti toho ktorého Tovaru.
 1. Cena a platobné podmienky
 1. Cena za Tovar poskytnutý Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená podľa Cenníka.
 2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednaný Tovar.
 3. Zákazník potvrdzuje, že súhlasí s cenami za Tovar podľa Dodávateľom predloženého Cenníka, ak nie je medzi nimi písomne dohodnutý Cenník iný.
 4. Dodávateľ má právo Cenník upravovať. Nový Cenník nahradzuje ku dňu svojho zverejnenia na internetovej  stránke  Dodávateľa  www.vandemoortele.sk  ten  predchádzajúci,  a  stáva  sa súčasťou Zmluvy.
 5. Cena za dodaný Tovar bude uhradená v hotovosti podľa Dodacieho listu v okamihu prevzatia toho ktorého Tovaru a Zákazníkovi bude vystavený príjmový pokladničný doklad. Faktúra vystavená Dodávateľom je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.
 6. V prípade  platby  bankovým  prevodom  (a  to  napr.  na  základe  zvláštnej  zmluvy  medzi Zákazníkom   a   Dodávateľom)   poukazuje   Zákazník   finančný   obnos   na   bankový   účet Dodávateľa, aby v deň splatnosti Faktúry t. j. daňového dokladu, vystaveného na základe potvrdeného Dodacieho listu, bola pripísaná úhrada na bankový účet Dodávateľa. Splatnosť Faktúry odo dňa jej vystavenia je uvedená na Faktúre.
 7. Zákazník  je  povinný  v záujme  jednoznačnej  identifikácie  platieb v prípade  bezhotovostnej úhrady Faktúry uvádzať variabilný symbol uvedený Dodávateľom na Faktúre.
 8. V prípade  omeškania  Zákazníka  s úhradou  splatnej  pohľadávky  Dodávateľa,  vyúčtovanej Zákazníkovi  v súlade  so  Zmluvou,  bude  Zákazník  povinný  uhradiť  Dodávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 6 € bez DPH , pričom za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov  na  účet Dodávateľa. Právo  na  náhradu  škody  nie  je  výškou,  resp.  úhradou zmluvnej pokuty dotknuté.
 1. Práva zo zodpovednosti za chyby a zo záruky za akosť
 1. Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s chybami Tovaru a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku.
 2. Dodávateľ zodpovedá za množstvo, hmotnosť a kvalitu poskytovaného Tovaru.
 3. Doba trvanlivosti Tovaru je uvedená na jednotlivých obaloch alebo kartónoch Tovaru.
 4. Práva zo zodpovednosti  za  chyby a  zo záruky za  akosť uplatňuje  Zákazník  u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí vykonať včas, t. j. bez odkladu potom, keď chybu zistí.
 5. Chybami tzv. zjavnými pri prevzatí (ďalej len „zjavné chyby”) sa rozumie:
 • chyba v množstve Tovaru, ktorou je rozpor medzi množstvom uvedeným na Dodacom liste a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámeny položiek,
 • teplota Tovaru, ktorá nezodpovedá jeho povahe,
 • chyba kvality Tovaru, ktorú Zákazník zistil bezprostredne pri prevzatí Tovaru.

Tieto chyby je povinný Zákazník uplatniť u Dodávateľa pri prevzatí. V prípade, že takéto chyby  nebudú  uplatnené  v uvedenej  dobe,  akékoľvek  práva  Zákazníka  v súvislosti so zodpovednosťou Dodávateľa za chyby zanikajú.

 1. Rozpor medzi množstvom Tovaru dodaného a objednaného sa nepovažuje za chybu, ak sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle ods. 5) tohto článku.
 2. Riadnym prevzatím tovaru sa rozumie otvorenie jednotlivých kartónov a vykonanie kontroly Tovaru Zákazníkom, čo sa týka množstva a kvality výrobkov, keď vykonať túto kontrolu je Zákazník povinný pred potvrdením príslušného Dodacieho listu.
 3. Chybami skrytými sú iné chyby než chyby zjavné, teda chyby, ktoré v okamihu prevzatia Tovaru nesporne existovali, ale Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí.
 4. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby nie tzv. zjavné, je Zákazník povinný
 • doručiť  Dodávateľovi  reklamáciu  najneskôr  do  3  (troch)  dní  od  dodania  a  prevzatia Tovaru, a to písomne (poštou, kuriérom, faxom, elektronicky) na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa špecifikované v čl. X) týchto VOP. V prípade, že takéto chyby nebudú uplatnené v uvedenej dobe, akékoľvek práva Zákazníka v súvislosti so zodpovednosťou Dodávateľa za chyby zanikajú.
 • pre  možnosť  posúdenia  reklamácie  v priebehu  celého  reklamačného  procesu  udržať Tovar v prvotnom stave, ktorý bol pri zistení chyby a zároveň pri požadovanej teplote podľa povahy Tovaru, to všetko v súlade s hygienickými podmienkami.
 1. Obsahom oznámenia o reklamácii musí byť:
 • označenie Zákazníka resp. jeho Zákaznícke číslo a kontaktné údaje,
 • názov a kód Tovaru podľa Katalógu Dodávateľa,
 • množstvo chybného/chýbajúceho Tovaru,
 • popis chyby alebo spôsobu, ktorým sa chyba prejavuje, a to vrátane fotodokumentácie,
 • trvanlivosť tovaru vrátane kódu výroby uvedenom na kartóne (LOT kód vo formáte: AAA 9999),
 • uvedenie osoby oprávnenej konať v tejto veci za Zákazníka,
 • dátum prevzatia reklamovaného Tovaru a číslo príslušného Dodacieho listu, h)   na písomnej reklamácii dátum a podpis Zákazníka.
 1. Reklamáciu, ktorú Dodávateľ uzná ako oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 (tridsiatich) pracovných dní riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.
 2. Reklamáciu vybavuje Dodávateľ vždy s ohľadom na povahu chyby.
 3. Ak Dodávateľ poskytne Zákazníkovi na základe jeho reklamácie nové plnenie a až potom vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré reklamácia nemala byť uznaná, vykoná Dodávateľ dodatočné  vyúčtovanie  ceny  nového  plnenia  a  toto  nové  plnenie  sa  Zákazník  zaväzuje uhradiť.
 4. Dodávateľ nie je zodpovedný za nasledujúce chyby Tovaru:
 • chyby obalu Tovaru, ktoré neboli uplatnené pri dodaní a prevzatí Tovaru,
 • chyby spôsobené mechanickým poškodením Tovaru zo strany Zákazníka alebo treťou osobou,
 • chyby  v akosti,  spôsobené  nesprávnym  skladovaním  Zákazníka,  ktoré  môže  spôsobiť zlepenie, deformáciu či iné znehodnotenie výrobkov,
 • chyby, na ktoré bol Zákazník dopredu upozornený,
 • chyby, na ktoré bola Zákazníkovi poskytnutá zľava,
 1. Uplatnenie reklamácie neoprávňuje Zákazníka neuhradiť cenu za Tovar.
 1. Kontaktné miesta
 1. Kontaktnými   poštovými   adresami   Zákazníka,   sú   adresy,   ktoré   uviedol   pri   registrácii u Dodávateľa a ktoré sú zhodné s Výpisom z Obchodného registra.
 2. Kontaktné   miesta   Dodávateľa   na   prijímanie   akýchkoľvek   oznámení   Zákazníka   (najmä Objednávok,  reklamácií,  atď.)  sú,  ak  nie  je  medzi  stranami  výslovne  dohodnuté  inak, nasledujúce:

Adresa sídla Dodávateľa:

Vandemoortele  Česká  republika,  o.z., Pekařská 621/7,  155 00 Praha 5,  Česká  republika IČ: 64937691, DIČ: CZ64937691 alebo Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČ: 35827670

Tel: 251 625 054

Záznamník: 251 619 156

Fax: 251 619 197

E-mail: vandemoortelecz@vandemoortele.com

 

Objednávky (telefonický príjem objednávok v pracovné dni: od 7:30 do 12:00): Tel: +421 259 396 239; +420 602 362 839; +420 251 641 801; +420 251 641 809; +420 251 641 902

Záznamník: +420 251 619 156 (00421 - 259 396 200)

E-mail: objednavky@vandemoortele.com

 

Reklamácie, zákaznícke a obchodné oddelenie:

E-mail: reklamace@vandemoortele.com

 

Fakturácia:

E-mail: fakturace@vandemoortele.com

 1. Doručovanie
 1. Oznámenia sú považované za doručené:
 •  pri doručení poštou tretím pracovným dňom, ktorý nasleduje po odoslaní zásielky na príslušnú kontaktnú adresu adresáta, ak nie je doložené skoršie doručenie,
 •  pri  doručení  faxom  okamihom,  keď  faxový  prístroj  odosielajúceho  vytlačí  potvrdenie o odoslaní faxu na príslušné faxové číslo adresáta, ak sa tak stane v pracovné dni medzi 7:30 a 17:00 hod., v opačnom prípade o 7:30 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa,
 • pri   doručení   elektronicky   okamihom   odoslania   elektronickej   správy   na   príslušnú e-mailovú adresu adresáta, ak sa tak stane v pracovné dni medzi 7:30 a 17:00 hod., v opačnom prípade o 7:30 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a ak doručenie správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené (okrem doručenia Objednávok).
 1. XII) Dôverné informácie
 1. Pri rokovaní o uzatvorení Zmluvy, ako aj v rámci plnenia Zmluvy si môžu zmluvné strany úmyselne   či   opomenutím   vzájomne   poskytnúť   informácie,   ktoré   budú   obchodným tajomstvom poskytujúcej strany alebo budú považované poskytujúcou stranou za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“).
 2. Za Dôverné informácie sa považujú:
 • dojednania Zmluvy uzatvorené medzi Zákazníkom a Dodávateľom, okrem dojednaní obsiahnutých v oficiálne vydaných dokumentoch Dodávateľa tvoriacich Zmluvu, ako sú tieto VOP; a ďalej
 • všetky informácie, ktoré sú alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva, najmä obchodné  alebo  marketingové  plány,  ponuky  vrátane  cenových,  akékoľvek  návrhy zmluvy, dohody alebo iné dojednania s tretími stranami, informácie o výsledkoch hospodárenia, o vzťahoch s obchodnými partnermi, ak boli tieto v dobe ich oznámenia zjavne označené v písomnej podobe za „dôverné“; ak boli poskytnuté ústne a tak aj označené ako dôverné, je treba, aby ich predávajúca zmluvná strana v písomnej forme znova zjavne označila ako informácie „dôverné“, a to najneskôr do 10 (desiatich) dní ich sprístupnenia ústnou formou.
 1. Prijímajúca  zmluvná  strana  je  povinná  zachovávať  o  Dôverných  informáciách  mlčanlivosť

a použiť ich len na účel, pre ktorý boli predávajúcou zmluvnou stranou poskytnuté, a zaviazať k tomuto aj všetkých svojich zamestnancov či iné osoby, ktoré majú k Dôverným informáciám prístup.

 1. Ak sú Dôverné informácie poskytované v písomnej podobe alebo vo forme textových súborov na počítačových médiách, je predávajúca zmluvná strana povinná upozorniť prijímajúcu zmluvnú stranu na dôvernosť takého materiálu jej vyznačením aspoň na titulnej stránke.
 2. Záväzok  mlčanlivosti  podľa  tohto  článku  nemá  vplyv  na  plnenie  prípadnej  zákonnej povinnosti  oznámiť  informácie  vyžiadané  oprávnenými  štátnymi  či  správnymi  orgánmi a inými oprávnenými subjektmi.
 3. Záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po ukončení Zmluvy do doby, než budú príslušné Dôverné informácie verejne známe.
 4. Dodávateľ  je  oprávnený  použiť  informáciu  o  existencii  Zmluvy  medzi  ním  a  Zákazníkom a o charaktere vzájomnej spolupráce pre účely svojho marketingu a reklamy. Pre tieto účely udeľuje Zákazník súhlas s použitím svojho loga.
 1. Ďalšie a záverečné ustanovenia
 1. Každá   zo   strán   má   povinnosť   bez   omeškania   informovať   druhú   stranu   o   všetkých skutočnostiach neuvedených v Zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo Zmluvy.
 2. Zákazník nie je oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti podľa Zmluvy, či už z časti alebo ako celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že taký súhlas nebude bezdôvodne odoprený.
 3. Dodávateľ považuje všetky osobné údaje poskytnuté Zákazníkmi v súvislosti so Zmluvou za prísne  dôverné  a  prehlasuje,  že  spracováva  len  také  osobné  údaje,  ktoré  sú  dostupné z verejne prístupných dátových súborov.
 4. Zmluva je uzatvorená podľa právneho poriadku Slovenské republiky. Všetky záležitosti, ktoré nie  sú  výslovne  upravené  v týchto  VOP,  sa  budú  riadiť  príslušnými  právnymi  predpismi Slovenské republiky.
 5. Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa platia odo dňa ich vydania na oficiálnej internetovej  stránke  Dodávateľa  www.vandemoortele.sk  do  ich  zrušenia  alebo  vydania nových podmienok s neskorším dátumom a nadobúdajú účinnosť druhým dňom po takom zverejnení. Novšie znenie všeobecných obchodných podmienok ruší podmienky vydané skôr. Právne vzťahy medzi Zákazníkom a Dodávateľom sa posudzujú vždy podľa ustanovení všeobecných obchodných podmienok platných v dobe uzatvorenia príslušnej Zmluvy, resp. vystavenia Objednávky (pod pojmom Zmluva nie je pre účely tohto odseku myslená prípadná rámcová zmluva o spolupráci).
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia podporne aj v prípade, keď Dodávateľ dohodne so  svojím Zákazníkom  zvláštne podmienky pre nekatalógový tovar. V prípade odchylných písomných ustanovení platia prednostne ustanovenia zvláštnych podmienok.
 7. V prípade, že medzi Zákazníkom a Dodávateľom bude uzatvorená zvláštna rámcová zmluva o spolupráci či iná zvláštna zmluva, platia tieto všeobecné obchodné podmienky podporne aj pre  takú  zmluvu.  V prípade  rozporu  majú  prednosť  zvláštne  ustanovenia  obsiahnuté v uvedených zmluvách.
 8. Dodávateľ vylučuje prijatie návrhu na uzatvorenie Zmluvy alebo dohody alebo akéhokoľvek ustanovenia, súvisiaceho s touto Zmluvou alebo Objednávkou s akýmkoľvek dodatkom či odchýlkou; odpoveď na ponuku s dodatkom či odchýlkou sa nepovažuje za prijatie ponuky ale  za  nový  návrh. Uvedené  sa  vzťahuje  tiež  na  zmenu  Zmluvy,  dohody  či  akéhokoľvek ustanovenia súvisiaceho s touto Zmluvou.
 9. Všetky zmeny a doplnky Zmluvy, ktorá bola medzi stranami dohodnutá písomne, musia byť tiež v písomnej forme a musia byť podpísané oprávnenými osobami Zákazníka a Dodávateľa.
 10. V  prípade,  že  ktorékoľvek  ustanovenie  Zmluvy  bude  zistené  ako  neplatné,  v rozpore s právnymi predpismi alebo nevynútiteľné, nebude tým akokoľvek dotknutá ani ovplyvnená účinnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení.
 11. Viedenský dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je z aplikácie vylúčený.

Prípadný spor medzi Zákazníkom a Dodávateľom vzniknutý v súvislosti so Zmluvou a/alebo rámcovou zmluvou o spolupráci bude rozhodovaný v právomoci súdov Slovenské republiky. Miestne príslušným súdom na rozhodovanie takých sporov bude Mestský súd v Bratislavě, za predpokladu, že bude súdom vecne príslušným.

 

* VANDEMOORTELE EUROPE NV, organizačná ZLOŽKA

Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava 2                                                

01/07/2020