OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - Vandemoortele Polska * 

 1. Zakres zastosowania. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stosuje się do wszystkich umów sprzedaży towarów zawartych przez Sprzedawcę i mają one pierwszeństwo przed innymi warunkami mogącymi pojawić się w pismach, dokumentach lub korespondencji handlowej Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Przyjęcie przez Kupującego bez sprzeciwu jakichkolwiek pism lub dokumentów wystawionych przez Sprzedawcę, w których zawarte jest odesłanie do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, jak również przyjęcie przez Kupującego dostawy towaru Sprzedawcy jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oraz ze zrzeczeniem się własnych warunków Kupującego. Odstąpienie od niniejszych warunków sprzedaży może nastąpić tylko na podstawie pisemnej zgody obu stron.

   
 2. Zawarcie umowy. Każde zamówienie złożone przez Kupującego traktowane jest jak oferta zawarcia odrębnej umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili przystąpienia przez Sprzedawcę do wykonania dostawy zamówionego towaru. Jeżeli umowa przewiduje kilka następujących po sobie dostaw każda częściowa dostawa będzie uważana za stanowiącą odrębną umowę.

   
 3. Postanowienia pisemnej umowy dostawy towaru/umowy o współpracy handlowej zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży.

   
 4. Przejście ryzyka. Ryzyko związane z towarami przechodzi na Kupującego w momencie odbioru dostawy towarów.

   
 5. Przejście własności / Zastrzeżenie prawa własności. Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, towary będą stanowić własność Sprzedawcy aż do całkowitego uiszczenia ceny przez Kupującego. Uważa się, iż Kupujący wyraził zgodę na niniejszą klauzulę zastrzeżenia prawa własności. Zaliczki będą zatrzymane przez Sprzedawcę w celu potrącenia ewentualnych strat w przypadku dalszej odsprzedaży.

   
 6. Ilość. Normalny ubytek wagi, który może wystąpić podczas wyładowania towarów następuje na ryzyko Kupującego.

   
 7. Wada towaru. Odbiór ilościowy i jakościowy towaru następuje w chwili jego dostawy. Reklamacje mogą dotyczyć jedynie jakościowych wad ukrytych towaru. Kupujący zobowiązany jest w terminie 1 dnia od wykrycia, pisemnie powiadomić Sprzedawcę o wykrytej wadzie w piśmie zawierającym reklamacje, zaś wadliwy towar pozostawić do czasu rozpatrzenia reklamacji. W razie uchybienia temu obowiązkowi we wskazanym terminie Kupujący traci uprawnienia wynikające z rękojmi. Reklamacja winna zawierać dokładny opis wady, nazwę reklamowanego towaru, serie z etykiety na kartonie i datę dostawy. W razie uchybienia temu obowiązkowi reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia a o wynikach informuje Kupującego w formie pisemnej lub poprzez swojego przedstawiciela handlowego. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest według swojego wyboru do dostarczenia towaru wolnego od wad lub korekty faktury w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji Kupującego. Poza zwrotami towarów wynikającymi z uznanych przez Sprzedawcę reklamacji (realizowanych na podstawie dokumentu zwrotu wystawionego przez Vandemoortele Polska Sp. z o.o. i przekazanego kierowcy), inne zwroty towarów od Kupującego na podstawie dokumentu WZ i/lub faktury, nie będą przez Sprzedawcę uznawane i przyjmowane. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady towaru wynikające ze złego przechowywania towaru przez Kupującego, złego wypieku towaru przez Kupującego lub wypieku towaru przez Kupującego po terminie przydatności do spożycia określonego na opakowaniu towaru.

   
 8. Każdy towar posiada wskazany termin przydatności do spożycia, ukazany na opakowaniu towaru, po upływie, którego nie można towaru wypiekać i sprzedawać. Towar przechowywany będzie zgodnie z wymogami, tj., w temperaturze nie wyższej niż - 18 °C. Towar raz rozmrożony nie może być zamrażany powtórnie. W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń Kupujący poniesie wszelką odpowiedzialność za wady jakościowe towaru i ewentualne szkody.

   
 9. Transport towaru odbywa się w temp. -18 °C (+/- 3°C). Pomiar temperatury wykonywany jest w obecności kierowcy Sprzedawcy, przy użyciu przyrządów pomiarowych kalibrowanych w pełnym zakresie roboczym co najmniej raz w roku. Każdy przypadek odstępstwa od norm podanych w zdaniu pierwszym wymaga pisemnego potwierdzenia ze strony kierowcy Sprzedawcy.

   
 10. Płatność. Kupujący jest zobowiązany zapłacić wszystkie faktury wystawione przez Sprzedawcę w dacie ich wymagalności, zgodnie z ustalonymi warunkami płatności i w uzgodnionej walucie. W przypadku niedokonania zapłaty w dacie wymagalności wszystkie nieuregulowane do tej pory płatności na rzecz Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne nawet jeżeli ich termin wymagalności jeszcze nie nadszedł i/lub nawet jeśli wynikają z innych umów niż umowa sprzedaży zaś Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty oprócz należności głównej ustawowych odsetek za okres począwszy od daty wymagalności należności; nie narusza to prawa Sprzedawcy do dokonania potrącenia zgodnie z przepisami prawa.

   
 11. W razie braku zapłaty przez Kupującego Sprzedawca upoważniony będzie bez konieczności wcześniejszego wystąpienia do sądu i dokonania innych czynności do:

  - wstrzymania wszystkich niewykonanych jeszcze dostaw i/lub żądania zapłaty zaliczki lub przedpłaty za każdą kolejną dostawę; i/lub

  - uznania wszystkich lub kilku umów, jednej umowy zawartych/zawartej z Kupującym za rozwiązane na koszt Kupującego, co nie narusza prawa

  Sprzedawcy do dokonania potrącenia. Sprzedawca ma prawo do żądania zabezpieczenia, np. w formie gwarancji bankowej wystawionej przez bank i zatwierdzonej przez Sprzedawcę na piśmie jak również ma prawo do żądania zapłaty zaliczki.

   
 12. Ceny. Podane ceny nie zawierają podatku VAT, chyba że uzgodniono inaczej.

   
 13. Cła, opłaty, podatki. Nałożenie w okresie pomiędzy datą zawarcia umowy sprzedaży i datą dostawy towaru podwyżek lub nowych obciążeń w ramach ceł, opłat i/lub podatków na sprzedawane towary lub surowce niezbędne do produkcji następuje na koszt Kupującego. Wszelkie obniżki lub zniesienie obciążeń, jakie nastąpiły w powyższym okresie następują na korzyść Kupującego.

   
 14. Palety. Jeżeli palety nie zostały włączone do ceny sprzedaży (palety utracone), palety używane podczas dostawy towarów i dostarczane Kupującemu pozostają własnością Sprzedawcy. Powyższe palety lub palety tego samego typu i jakości muszą zostać zwrócone przez Kupującego na koszt Sprzedawcy w terminie 60 dni od dnia dostawy. W przypadku opóźnienia w wykonaniu powyższego obowiązku Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami niezwróconych palet ustalonymi według ich ceny nabycia powiększonej o 25 %.

   
 15. Odpowiedzialność. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za dające się przewidzieć szkody spowodowane bezpośrednio niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przez niego obowiązków umownych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody jak np. pośrednie straty, utratę obrotów, utratę zysków lub goodwill.

   
 16. Siła wyższa. Sprzedawca ma prawo do powołania się na siłę wyższą, jeżeli umowa nie może zostać wykonana w całości lub w części, przejściowo lub trwale w wyniku okoliczności lub zdarzeń, których nie można przypisać jego winie lub woli, np.: wojna, strajki, lokaut, klęski żywiołowe, ogień, eksplozja, nieterminowe lub wadliwe wywiązanie się przez osobę trzecią z jej zobowiązań wobec Sprzedawcy jak również niedające się przewidzieć jakiekolwiek okoliczności, które uniemożliwiają zaopatrzenie w surowce, materiały pomocnicze, półprodukty bądź ich produkcję lub dostawę. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kupującego o wystąpieniu i przewidywanym czasie trwania siły wyższej. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie umowy zostaje zawieszone na czas odpowiadający okresowi trwania siły wyższej, jednakże nie dłużej niż 60 dni. Po upływie powyższego okresu każda strona będzie uprawniona, po wysłaniu pisemnego zawiadomienia skierowanego do drugiej strony, do uznania umowy za rozwiązaną bez konieczności wystąpienia do sądu i obowiązku zapłaty odszkodowania. Jeżeli, w wyniku siły wyższej towary zostaną całkowicie lub częściowo zniszczone przed nadejściem terminu dostawy, umowa, w braku odmiennego postanowienia umownego, będzie uważana za rozwiązaną aż do wysokości zniszczonej ilości towarów.

   
 17. Poufność. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Spółki i/lub towarów Sprzedawcy, o których mógł się dowiedzieć w czasie wykonywania umowy oraz do nałożenia takiego obowiązku na wszystkich swoich pracowników i/lub osoby trzecie, którymi posługiwał się przy wykonaniu umowy.

   
 18. Rozwiązanie umowy. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy na piśmie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, na koszt Kupującego, w przypadku:

  a) nie osiągnięcia przez Kupującego ustalonego limitu zakupu lub/i nie posiadania w ciągłej sprzedaży określonych towarów Sprzedawcy,

  b) 
  unikania przez Kupującego odbioru zamówionego towaru,

  c) zaleganiem z płatnością należności na rzecz Sprzedawcy,

  d) naruszania przez Kupującego obowiązków określonych w umowie lub niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży,

  e) uzyskania wiarygodnych informacji o złej sytuacji finansowej Kupującego,

  f) 
  w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Kupującego, likwidacji, łączenia lub przejęcia Kupującego,

  W takiej sytuacji Sprzedawca nie jest zobowiązany do wcześniejszego wezwania Kupującego do wykonania zobowiązania lub wystąpienia do sądu; nie jest on również zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Powyższe uprawnienie nie narusza prawa Sprzedawcy do dokonania potrącenia zgodnie z przepisami prawa. Rozwiązanie umowy powodować będzie natychmiastową wymagalność wszelkich należności, w tym wierzytelności, których termin płatności jeszcze nie nadszedł oraz obowiązek zwrotu użyczonych urządzeń.

   
 19. Prawo właściwe - jurysdykcja. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z jej wykonaniem i interpretacją będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd w Łodzi, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

   

* VANDEMOORTELE EUROPE NV (spółka akcyjna) Oddział w Polsce

Ul. Tokarzewskiego 7-12, 91-842 Łódź                            

01/07/2020