Algemene voorwaarden - vandemoortele Nederland*

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77720237.

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Vandemoortele Nederland B. V., statutair gevestigd te

(3899 AA) Zeewolde, Handelsweg 1.

Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie verkoper een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst of aan c.q, voor wie verkoper een aanbieding doet of een leverantie of andere prestatie verricht.

 1. Toepasselijkheid
 1. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en een koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken
 2. De algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van verkoper
 3. lndien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing Verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 1. Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen en offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in hel aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. lndien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 1. Prijsverhogingen

Verkoper mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal Het recht om prijsstijgingen door te berekenen geldt ook indien (wettelijke) voorschriften daartoe aanleiding geven, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 1. Levering
 1.  Levering geschiedt af fabriek/magazijn van verkoper, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. De zaken zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de koper. Het vervoer af fabriek magazijn, al dan niet verzorgd door de verkoper. geschiedt voor rekening en risico van de koper, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. lndien de koper weigert de hem aangeboden zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor risico van koper. De koper zal in dat geval van rechtswege in verzuim zijn en alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 5. Levertijden in offertes van verkoper zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
 1.  Annulering

Eenzijdige annulering van een overeenkomst door de koper, wegens een oorzaak die voor rekening en risico van de koper komt, is niet mogelijk.

 1.  Betaling
 1. Voor zover de levering geschiedt op factuur dient de betaling, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Alle betalingen moeten plaatsvinden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn (vervaldag).
 4. lndien de koper in geval van een handelsovereenkomst in gebreke blijft in de betaling is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij gedeelten van een maand als een gehele maand worden aangemerkt, tenzij de wettelijke rente van artikel 6:119a BW hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag
 1. lncassokosten
 1. lndien koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn alle incassokosten voor zijn rekening Onder deze kosten zijn mede begrepen de kosten van sommatie en ingebrekestelling, benevens de voorschotten en he! honorarium van degene die door verkoper met de invordering is belast.
 2.  De incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger liggen dan dit tarief, dan zullen de daadwerkelijke kosten verschuldigd zijn.
 1. Beëindiging van de overeenkomst
 1. De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk opeisbaar:

indien na het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper omstandigheden !er kennis komen die verkoper goede gronden geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien verkoper de koper bij hel sluiten van de overeenkomst gevraagd heelt zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In hel geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de koper.

 1. In de genoemde gevallen is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen.
 2. lndien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen (onder meer, de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, zoals betaling, enz.).
 2. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren mits naleving van alle wettelijke voorschriften en is niet bevoegd de zaken, anders dan door gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, te gebruiken.
 3. Door verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Bij doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is de wederpartij gehouden eenzelfde eigendomsvoorbehoud als in deze voorwaarden te maken.
 4.  lndien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Mocht verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten willen uitoefenen, geelt de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen
 1. Reclames

De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden.

Reclames over zichtbare gebreken van de afgeleverde goederen moeten door de koper aan de transporteur aangegeven worden en op de afleveringsbon (CMR vrachtbrief) vermeld worden 2. Reclames over de kwaliteit van de afgeleverde goederen en alle andere reclames met belrekking tot de geleverde goederen dienen binnen 5 dagen aan verkoper bekend te worden gemaakt. Bovendien dient de koper binnen 8 dagen na de afleveringsdatum eon en ander schriftelijk aan verkoper te hebben bevestigd. Bij gebreke van tijdige reclame worden de geleverde zaken geacht te zijn aanvaard

 1. Aansprakelijkheid
 1. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of letselschade, door de koper en zijn hulppersonen, zoals werknemers en/of derden, als direct en indirect gevolg van gebreken in door haar geleverde goederen, verpakkingsmaterialen, vervoermiddelen, instrumenten e.d, dan wel geleden door gedragingen van zijn werknemers of zijn ingeschakelde hulppersonen,
 2. lndien en voor zover de verkoper, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. niettemin aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, is de totale aansprakelijkheid van verkoper in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het bedrag dat door zijn verzekering wordt gedekt. indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering word! gedekt. lndien de verzekering in enig geval niet lot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de aan de overeenkomst c.q levering ten grondslag liggende factuurwaarde.
 3. Verkoper is echter ten volle aansprakelijk voor de door de koper geleden schade indien er sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper of diens leidinggevende ondergeschikten
 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke (product)­aansprakelijkheid van verkoper ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
 5. De koper is gehouden om verkoper te vrijwaren van tegen alle aanspraken lot schadevergoeding van derden.
 1. Overmacht
 1. lngeval de nakoming van de leveringsverplichtingen van verkoper door staking, overheidsmaalregelen, niet tijdig of niet behoorlijke uitvoering van bestelling door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden die verkoper niet heeft kunnen voorzien en waarop verkoper geen invloed heeft, redelijkerwijze niet van verkoper kan worden verlangd dan is verkoper gerechtigd de aflevering gedurende een door verkoper te bepalen en redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van de leverings­verplichtingen langer dan 2 maanden worden vertraagd dan zijn beide partijen gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst voor zover deze alsdan door verkoper niet is uitgevoerd te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.
 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door verkoper geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren

 1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in de eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van verkoper. Verkoper blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

 

* VANDEMOORTELE EUROPE NV, NEDERLANDSE BRANCHE

Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde

Versie 01/07/2020