Privacyverklaring voor klanten en mogelijke klanten

Privacyverklaring voor klanten en mogelijke klanten – VANDEMOORTELE EUROPE NV - BELGIE (NL)

 

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van interactie met u als (mogelijke) klant worden opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ( General Data Protection Regulation, hierna genoemd “GDPR”).

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze verwerken en beschermen en voor hoelang wij deze bewaren.

In overeenstemming met de GDPR beschikt u ook over enkele rechten.

 

 1. Identiteit en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

 

                VANDEMOORTELE EUROPE NV

                Ottergemsesteenweg-Zuid 816

                9000 Gent

                RPR Gent (Afdeling België) - 0721.494.116

 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met ons per e-mail aan vdmprofessional@vandemoortele.com of per brief naar bovenstaand adres (t.a.v. Data Privacy).

 

 1. Doeleinden

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze kennis van klanten en mogelijke klanten te verbeteren met het doel om hen onze producten en diensten te kunnen aanbieden.

 

Door middel van direct marketing (i.e. nieuwsbrieven, brochures, magazines en ander marketing materiaal) willen wij u ook informeren over onze activiteiten, producten, recepten, promoties, gepersonaliseerde reclame, commerciële acties, wedstrijden en andere nuttige informatie.

 

 1. Wettelijke basis

 

Wij verzamelen alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het sluiten en de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot onze producten en diensten.

 

Mogelijks bestaat (ook) een wettelijke verplichting (bijv. fiscale of boekhoudkundige regelgeving) of een gerechtvaardigd belang op grond waarvan wij uw gegevens dienen te verwerken.

 

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het versturen van direct marketing vragen wij om toestemming wanneer u een contactverzoek indient via onze website www.vandemoortele.com. Door het aankruisen van de lege “tick box” onderaan het online formulier gaat u akkoord dat wij uw persoonsgegevens aanwenden voor direct marketing:

 

ik wens graag informatie te ontvangen over de activiteiten, producten, recepten, promoties, wedstrijden en andere nuttige informatie van VAMIX in de vorm van nieuwsbrieven, brochures, magazines en ander marketing materiaal (+ link privacyverklaring).

 

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (zie punt 9 hieronder).

 1. Categorieën van persoonsgegevens

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, e-mailadres, adres);
 • Persoonlijke kenmerken (geboortedatum);
 • Beroepsgegevens (werkgever, functie);

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens (i.e. gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid of seksueel gedrag of seksuele gerichtheid). U wordt daarom gevraagd om dergelijke gegevens niet aan ons te bezorgen. Als er toch gevoelige gegevens worden verstrekt, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze gegevens door ons worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

 1. Bron van de persoonsgegevens

 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via één of meer van de volgende kanalen:

 • Online (via registratie op www.vandemoortele.com of op andere Vandemoortele websites);
 • Via cookies en andere traceringstechnologieën;
 • In het kader van rechtstreekse interactie met onze onderneming per telefoon, sms of e-mail;
 • Via deelname aan onze wedstrijden en enquêtes;
 • Door het invullen een contactformulier of via het inscannen van bezoekersbadges (QR-code) op beurzen;
 • Door de overhandiging van business kaartjes of gsm contacts aan onze personeelsleden;
 • Bij het inloggen op Vandemoortele websites;
 • Door het uitvoeren van betalingen;
 1. Ontvangers van de persoonsgegevens

 

Voor de hierboven vermelde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan en eventueel verwerkt worden door derden zoals:

 

 • Cloud computing service providers (Saas applicaties), IT service providers, logistieke services providers, marketing bureau’s, communicatie bureaus, hosting providers, shared service providers, enz.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de bovenvermelde dienstverleners of instituten en de gespecialiseerde dienstverleners aangeduid door hen, moeten de vertrouwelijke aard van deze gegevens respecteren en mogen deze gegevens enkel gebruiken in lijn met de instructies van de onderneming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met de aan ons verbonden ondernemingen van de groep Vandemoortele voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bv. verwerking van bestellingen, genereren van facturen, organisatie van transport, klachtenbehandeling, …).

 1. Doorgifte van de persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden niet zonder passende waarborgen doorgegeven aan lidstaten buiten de EER.

 

 1. Bewaartermijn

 

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren tot 10 jaar na de laatste aankoop / het laatste contact met onze onderneming, vermeerderd met een verificatieperiode van 6 maanden, tenzij deze langer moeten worden bewaard op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van onze onderneming.

 

 1. Rechten

 

U heeft het recht om de onderneming op ieder moment te contacteren met het verzoek om:

 • Inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • Wissing van uw persoonsgegevens;
 • Beperking van of bezwaar m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw toestemming in te trekken, in het bijzonder voor het gebruik van uw gegevens voor het versturen van direct marketing;
 • Uw persoonsgegevens te ontvangen om deze aan een andere verantwoordelijke door te geven (“recht op overdraagbaarheid”);
 • Een klachtenprocedure bij ons op te starten, indien u meent dat wij niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben gehandeld. U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U kunt de gegevens die wij verzamelen via uw contactverzoek op www.vandemoortele.com opvragen, aanvullen en, waar nodig, corrigeren, door ons te contacteren via een e-mail aan het volgende e-mailladres: «vdmprofessional@vandemoortele.com » of via een ondertekende en gedagtekende brief aan het volgende postadres: VAMIX NV, Afdeling Marketing Professional, Ottergemsesteenweg Zuid 806, 9000 Gent.

Uw toestemming voor het ontvangen van direct marketing kan u te allen tijde intrekken via de uitschrijfmogelijkheid (“opt-out”) die we voorzien onderaan onze mailings of door het versturen van een verzoek per e-mail aan vdmprofessional@vandemoortele.com of per brief naar het volgende postadres: VAMIX NV, Afdeling Marketing Professional, Ottergemsesteenweg Zuid 806, 9000 Gent.

Alle overige verzoeken bevatten een kopie van uw identiteitskaart en kunnen eveneens verstuurd worden per e-mail aan vdmprofessional@vandemoortele.com of per brief naar het volgende postadres: VAMIX NV, Afdeling Marketing Professional, Ottergemsesteenweg Zuid 806, 9000 Gent.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming (“profilering”)

 

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

 

De onderneming stelt als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven.

 

 1. Veiligheid

Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik, wijzigingen, onwettige of onbedoelde vernietiging en verlies. Alleen onze onderneming en de personeelsleden die betrokken zijn bij de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld hebben toegang tot deze gegevens. Deze personeelsleden zijn verplicht om de privacy en vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 1. Wijzigingen

 

We behouden het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

 

 1. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

 

De Privacyverklaring is onderworpen aan het Belgische recht. De bevoegde rechtbank van Gent heeft de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze Privacyverklaring en die niet in der minne kunnen worden geregeld.

 

 

Opgemaakt te Gent, op 20 oktober 2020

 

Privacyverklaring ® VANDEMOORTELE EUROPE NV – 2020- Alle rechten voorbehouden