ALGEMENE VOORWAARDEN 

Nederlandse versie // Version française // English version

 

Nederlandse versie

 1. Algemene toepassing.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper aangegane verkoopovereenkomsten en hebben voorrang op alle bepalingen of voorwaarden die zouden voorkomen op brieven, documenten of handelsbescheiden van de koper. Het zonder protest ontvangen van brieven of documenten uitgaande van verkoper waarin wordt verwezen naar deze algemene verkoopvoorwaarden geldt als aanvaarding ervan en als afstand van de eigen voorwaarden van de koper. Van deze verkoopvoorwaarden kan slechts schriftelijk in onderlinge toestemming van partijen worden afgeweken.

 1. Totstandkoming overeenkomst.

De verkoopovereenkomst komt tot stand van zodra tussen de verkoper en de koper een akkoord is bereikt over het voorwerp en de prijs, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling met schriftelijke bevestiging achteraf door verkoper. Indien er een verschil bestaat tussen de bevestiging van de verkoper en de eventuele bevestiging door de koper, zullen de bewoordingen van de bevestiging van de verkoper voorrang hebben op deze van de bevestiging van de koper. Ingeval de overeenkomst meerdere opeenvolgende leveringen voorziet, zal elke gedeeltelijke levering als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd worden.

 1. Levering.

Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de goederen geleverd “af fabriek” of “af magazijn” overeenkomstig de bepalingen van de laatste uitgave van INCOTERMS zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel en geldig op de datum van de overeenkomst.

 1. Risico-overdracht.

Het risico over de goederen gaat over op de koper op het moment van de levering conform de bepalingen van ofwel de toepasselijke INCOTERMS ofwel de schriftelijke andersluidende overeenkomst. Indien tussen partijen niets werd overeengekomen omtrent de levering, wordt de risico-overdracht ten laste van de koper geacht plaats te hebben gehad bij vertrek van de goederen uit de fabrieken of magazijnen van de verkoper.

 1. Overdracht van eigendom / eigendomsvoorbehoud.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst blijven de goederen eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs door de koper. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud wordt geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 1. Weging.

De verkoper zal de goederen uiterlijk vóór verzending uit zijn fabrieken of magazijnen wegen op de aanwezige geijkte weegbruggen of weegtoestellen. De koper heeft het recht de weging van de goederen bij te wonen en/of te controleren. Indien de koper heeft nagelaten iemand af te vaardigen voor het bijwonen of controleren van de weging, zal het door de verkoper vastgesteld gewicht bij verzending bindend zijn. Indien de door de koper uitgevoerde controleweging afwijkt met meer dan 0,5 % in min of in plus, zullen partijen overgaan tot een tegensprekelijke weging, hetzij op de geijkte weegbruggen of -toestellen van de verkoper, hetzij op een door partijen aangewezen meetstation. De resultaten van deze weging zullen bindend zijn.

 1. Hoeveelheid.

De verkoper is gerechtigd tot 5 % meer of minder te leveren dan de tussen partijen overeengekomen hoeveelheid. Het verschil tussen de afgeleverde en overeengekomen hoeveelheid wordt verrekend tegen de contractprijs. Het normale gewichtsverlies bij lossen van bulkgoederen is ten laste van de koper.

 1. Analyse.

Als de koper daarom verzoekt, zal de verkoper bij vertrek uit fabrieken of magazijnen minstens vier (4) verzegelde stalen of monsters nemen, waarvan hij er twee (2) ter beschikking stelt van de koper. De koper kan op zijn kosten en binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de dag van monstername een analyse laten uitvoeren door een wettelijk erkend laboratorium. De koper zal het resultaat van de analyse meedelen aan de verkoper binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de analyse. De verkoper heeft het recht om binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van de resultaten, op zijn kosten een tegenanalyse te laten uitvoeren eveneens bij een wettelijk erkend laboratorium. Indien de analyseresultaten uiteenlopen, zal het gemiddelde van de twee (2) door wettelijk erkende laboratoria uitgevoerde analyses bindend zijn voor beide partijen.

 1. Aanvaarding gewicht en kwaliteit.

De kwaliteit en het gewicht van de geleverde goederen worden door de koper aanvaard bij vertrek uit de fabrieken of magazijnen van de verkoper, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Tenzij anders overeengekomen, zijn de standaard productspecificaties van verkoper geldig en bindend.

 1. Tekortkoming door de koper / inontvangstneming.

Indien de koper de goederen, geheel of gedeeltelijk, niet in ontvangst neemt binnen de overeengekomen termijn of op het overeengekomen tijdstip, heeft de verkoper het recht om de goederen voor rekening en risico (met inbegrip van kwaliteitsrisico) van de koper op te slaan en/of te herwerken en/of om, vijf (5) werkdagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en zonder rechterlijke tussenkomst als van rechtswege als ontbonden te beschouwen ten nadele van de koper, en zonder afbreuk te doen in beide gevallen aan het recht op schadevergoeding.

 1. Gepersonaliseerde verpakkingen.

Tenzij anders overeengekomen, zijn gepersonaliseerde verpakkingen (etiketten hieronder begrepen) die op verzoek van de koper door de verkoper werden ontworpen en aangekocht steeds ten laste van de koper. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, is de koper verplicht de bestelde hoeveelheid gepersonaliseerde verpakkingen (etiketten inclusief) op zijn kosten af te nemen. Bij gebreke heeft de verkoper het recht de kostprijs daarvan volledig aan te rekenen, onverminderd zijn eventuele rechten op schadevergoeding.

 1. Betaling.

12.1. Al de facturen van de verkoper zijn betaalbaar op hun vervaldag volgens de door de verkoper bepaalde betalingsmodaliteiten en in de overeengekomen munteenheid van betaling. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag worden al de schuldvorderingen van de verkoper onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien zij niet vervallen zijn of voortkomen uit andere contracten en is de koper vanaf de vervaldag van de factuur intrest verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding als rechtens voorzien. De intrestvoet is gelijk aan de LIBOR + 2 % van kracht voor de munteenheid van betaling. Bij gebrek aan de LIBOR (London International Bank Offered Rate) voor de munteenheid van betaling is de intrestvoet gelijk aan de wettelijke intrestvoet van kracht in het land van de munteenheid van betaling. Bij gebreke daarvan, is de intrestvoet gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet van kracht op de vervaldag van de factuur. Bij niet-betaling geeft de verkoper bovendien het recht om zonder rechterlijke tussenkomst noch enige andere formaliteit: alle nog te verrichten leveringen op te schorten; en/of voorafgaandelijk aan elke levering de betaling te eisen; en/of alle of meerdere overeenkomsten afgesloten met koper als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten laste van de koper, zonder afbreuk te doen van zijn rechten op schadevergoeding als rechtens voorzien. 12.2. De verkoper heeft steeds het recht een zekerheidsstelling te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie door een door de verkoper schriftelijk goedgekeurde bank, alsook, om gegronde redenen, vooruitbetaling te eisen.

 1. Prijzen.

Alle prijzen gelden exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

 1. Rechten, heffing en belastingen.

Alle verhogingen of nieuwe aanslagen van rechten, heffingen en belastingen die de verkochte goederen of de voor de productie noodzakelijke grondstoffen zouden bezwaren, tussen de dag van de sluiting van de verkoopovereenkomst en deze van de levering, zullen ten laste vallen van de koper. Alle verminderingen of opheffingen van dezelfde rechten, heffingen en belastingen gedurende de beschouwde periode zullen in het voordeel van de koper zijn.

 1. Paletten.

Tenzij de paletten in de kostprijs inbegrepen zijn (verloren paletten), blijven de paletten gebruikt bij de levering van goederen en afgeleverd bij de koper, eigendom van de verkoper. Deze paletten of paletten van gelijkwaardige kwaliteit en van identiek type moeten door de koper op zijn kosten worden terugbezorgd, zonder kosten voor de verkoper, binnen een termijn van maximum 60(zestig) dagen na de levering. Indien de koper in gebreke blijft, heeft de verkoper het recht de niet terugbezorgde paletten aan de koper aan te rekenen aan hun kostprijs vermeerderd met 25 %.

 1. Contractuele aansprakelijkheid.

De verkoper kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor voorzienbare schade die rechtstreeks veroorzaakt is door het niet of gebrekkig uitvoeren van zijn contractuele verplichtingen. De verkoper kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade zoals bedrijfsschade, omzetverlies, winstderving, goodwill schade, welke uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

 1. Overmacht.

De verkoper is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden of gebeurtenissen die niet te wijten zijn aan zijn schuld noch wil, zoals -doch niet limitatief- : oorlog, staking, lock-out, natuurrampen, brand, ontploffing, niet tijdig of gebrekkig nakomen door een derde van verplichtingen jegens de verkoper, alsook alle onvoorziene omstandigheden van welke aard ook die de bevoorrading van grondstoffen, hulpstoffen of half-afgewerkte producten of de productie of de verzending verhinderen. De verkoper zal de koper zo vlug mogelijk verwittigen omtrent het bestaan en de te verwachten duur van de omstandigheden van overmacht. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort voor een periode overeenkomend met de duur van de overmacht, die evenwel de periode van 60(zestig) dagen niet mag overschrijden. Na verloop van 60(zestig) dagen, kan elke partij, mits schriftelijke mededeling aan de andere partij, de overeenkomst als van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen zonder enige schadeloosstelling. Indien door een geval van overmacht de koopwaar geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd vóór het ogenblik van de levering, wordt de overeenkomst ten belope van de vernietigde hoeveelheid van rechtswege beschouwd als zijnde verbroken, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.

 1. Geheimhouding.

De koper is verplicht al hetgeen hem in het kader van de uitvoering van de overeenkomst omtrent het bedrijf en/of de goederen van de verkoper, één en ander in de ruimste zin, bekend wordt, geheim te houden en van personeelsleden en/of derden die hij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, hetzelfde te bedingen.

 1. Beëindiging.

Indien de koper één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, van bijzondere of van deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of gebrekkig nakomt, alsmede in geval van faillissement, staking van betaling, neerlegging van zijn boeken, aanvraag tot concordaat, vereffening, fusie of overname, heeft de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten laste van de koper zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit laat het recht van de verkoper op schadevergoeding als rechtens voorzien onverlet.  Als schadevergoeding zal de verkoper in elk geval het eventuele verschil kunnen eisen tussen de oorspronkelijke overeengekomen verkoopprijs en de marktprijs van de goederen, rekening houdend met eventueel wisselkoersverlies, op het ogenblik van de ontbinding van de overeenkomst.

20.           Beëindiging toepasselijk recht / bevoegde rechtbank. Op de overeenkomst tussen verkoper en koper zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn. Alle geschillen met betrekking tot de uitvoering en interpretatie van de overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waaronder de maatschappelijke zetel van de verkoper ressorteert.

 

 

VANDEMOORTELE EUROPE NV

Vandemoortele Europe NV - Ottergemsesteenweg-Zuid 816 - 9000 Gent

01/07/2020

 

English version

 1. General scope of application.

These general conditions of sale apply to all contracts of sale entered into by the seller and enjoy priority over all conditions or terms that might appear in the buyer’s letters, documents or commercial correspondence. The receiving without protest of any letters or documents issued by the seller in which reference is made to these standard terms of sale is regarded as tantamount to an acceptance of these terms and to a waiver of the buyer’s own terms. These terms of sale may only be departed from with the written consent of both parties.

 1. Formation of the contract.

The contract of sale is formed as soon as an agreement is reached between the seller and the buyer regarding the object and the price, this agreement to be either in writing   or orally with subsequent written confirmation by the seller. If there is any discrepancy between the confirmation by the seller and any confirmation by the buyer, the wording of the seller’s confirmation shall enjoy priority over the wording of the buyer’s confirmation. If the contract envisages several consecutive deliveries, each part-delivery shall be regarded as constituting a separate contract.

 1. Delivery.

Unless otherwise agreed in writing, the goods will be delivered ‘ex works’ or ‘ex warehouse’ in accordance with the provisions of the latest edition of INCOTERMS as published by the International Chamber of Commerce and valid at the date of the contract.

 1. Transfer of risk.

The risk relating to the goods is transferred to the buyer at the moment of delivery in conformity with the provisions of either the applicable INCOTERMS or of the written agreement to the contrary. If nothing has been agreed between the parties with respect to delivery, the risk will be considered to have been transferred to the buyer at the moment the goods left the seller’s factories or warehouse.

 1. Transfer of ownership / retention of ownership.

Unless otherwise agreed in writing, the goods will remain the seller’s property until full payment of the price by the buyer. The buyer is considered to have expressly accepted this clause of retention of title (ownership). Advance payments remain acquired by the seller in order to compensate possible losses in case of re-sale.

 1. Weighing.

The seller shall, no later than the moment of dispatch of the goods from his factories or warehouse, weigh the goods on the calibrated weigh bridges or weighing machines located there. The buyer is entitled to attend and/or verify the weighing of the goods. If the buyer has omitted to appoint someone to attend or verify the weighing, the weight determined by the seller at the moment of dispatch shall be binding. If the check-weighing performed by the buyer deviates by more or less than 0.5% from the weighing performed by the seller, the parties will proceed to a counter weighing, either on the seller’s calibrated weigh bridges or weighing machines or at a measuring station to be designated by the parties. The results of this weighing will be binding on both parties.

 1. Quantity.

The seller is authorized to deliver up to 5% more or less than the quantity agreed between the parties. The difference between the delivered and the agreed quantity will be adjusted against the contract price. The normal weight-loss that occurs when bulk goods are unloaded will be borne by the buyer.

 1. Analysis.

If the buyer so requests, the seller shall, at the moment the goods leave his factories or warehouse, take at least four (4) sealed specimens or samples, two (2) of which he shall make available to the buyer. The buyer can, at his own expense and within five (5) working days of the date of sampling, have an analysis performed by a legally recognized laboratory. The buyer will then notify the seller of the result   of the analysis within five (5) working days of the analysis. The seller has the right to arrange, at his own expense, for a counter analysis to be performed within five (5) working days of receipt of the results, once again at a legally recognized laboratory. If the results of the analyses diverge, the average of the two (2) analyses performed by legally recognized laboratories shall be binding on both parties.

 1. Acceptance of weight and quality.

The quality and weight of the delivered goods will be accepted by the buyer at the moment the goods leave the seller’s factories or warehouse, unless otherwise agreed    in writing. The seller’s standard product specifications are valid and binding, unless otherwise agreed.

 1. Shortcoming by the buyer/taking of delivery.

If the buyer does not take delivery of the goods in whole or in part within the agreed deadline or at the agreed time, the seller is entitled, at the buyer’s expense and risk (including the quality risk), to store and/or reprocess    the goods and/or, within five (5) working days of sending a notice of default by registered mail, either to demand the enforced performance of the contract or to consider the contract, in whole or in part and without judicial intervention, as being automatically  dissolved  to  the  detriment of the buyer, without prejudice in either case to the seller’s right to compensation.

 1. Personalized packaging.

Unless otherwise agreed, the cost of any personalized packaging (which is understood to include labels) which was designed and acquired by the seller at the buyer’s request will always be for the buyer’s account. In the event of this contract being terminated, the buyer is obliged to buy, at his own expense, the ordered quantity of personalized packaging (including labels), in default of which the seller is entitled to charge on to the buyer the full cost price thereof, without prejudice to the seller’s rights to compensation as provided for by law.

 1. Payment.

12.1. All the seller’s invoices are payable on their due date in accordance with the payment modalities laid down by the seller and in the agreed currency of payment. In the event of non-payment    on the due date, all the seller’s outstanding amounts shall become immediately claimable, even if they have not yet fallen due or even if they arise from other contracts, and the buyer is, with effect from the due date of the invoice, liable to pay interest, without prejudice to the seller’s right to compensation as provided for by law. The rate of interest is to be equal to the LIBOR (London International Bank Offered Rate) effective for the currency of payment plus two percent (2 %). By lack of the LIBOR for the currency of payment, the interest rate is to be equal to the legal rate of interest effective in the country of the currency of payment. In    the absence thereof, the interest rate is to be equal to the Belgian legal rate of interest in force at the due date of the invoice. Non-payment also entitles the seller, without judicial intervention and without any other formality: - to suspend all deliveries yet to be made, and/or to demand payment in advance on each delivery; and/or - to consider all or several contracts concluded with the buyer as being automatically dissolved at the buyer’s expense, without detriment to his rights to compensation as provided for by law. 12.2. The seller always has the right to request a surety, e.g. in the form of a bank guarantee issued by a bank approved by the seller in writing, as well as the right, on reasoned grounds, to demand pre-payment.

 1. Prices.

All prices are exclusive of VAT unless otherwise agreed.

 1. Duties, levies and taxes.

All increases in or new impositions of duties, levies and taxes which might burden the sold goods or the raw materials necessary for production between the date of concluding the contract of sale and the date of delivery will be for the buyer’s account; all reductions in or abolition of the same duties, levies and taxes during the period under consideration will be to the benefit of the buyer.

 1. Pallets.

Unless the pallets are included in the cost price (lost pallets), the pallets used in the delivery of goods and delivered to the buyer remain the property of the seller. These pallets, or pallets of equivalent quality and identical type, must be returned by the buyer at his own expense and without expense to the seller within a maximum of 60 days of delivery. If the buyer remains in default thereof, the seller has the right to charge on to the buyer the costs of the unreturned pallets at their cost price increased by 25%.

 1. Liability.

The seller can only be held liable for foreseeable damage which is caused directly by the non-performance or defective performance of his contractual obligations. The seller cannot be held liable in any way for indirect damage, such as consequential loss, loss of turnover, loss of profits or loss of goodwill, which is expressly excluded.

 1. Force majeure.

The seller is entitled to invoke force majeure if the contract cannot be performed in whole or in part, whether or  not temporary, as a result of circumstances or events which are not imputable to his fault or will, such as (this list being enumerative and not exhaustive): war, strikes, lock-outs, natural disasters, fire, explosion, unpunctual or defective compliance by a third party with his obligations towards the seller, as well as all unforeseen circumstances of whatsoever nature which prevent the provisioning of raw materials, auxiliary materials or semi-finished products or the production or dispatch thereof. The seller shall notify the buyer as urgently as possible of the existence and expected duration of the circumstances of the force majeure. In the event of force majeure, performance of the contract will be suspended for a period corresponding to the duration of the force majeure, which period may not, however, exceed 60 days. After the 60 days have elapsed, each party can, subject to the issue of written notification to the other party, consider the contract as automatically dissolved without judicial intervention and without any compensation. If, as a result of a case of force majeure, the goods are wholly or partially destroyed before    the moment of delivery, the contract will be considered automatically cancelled up to the amount of the destroyed quantity in the absence of written agreement to the contrary.

 1. Secrecy.

The buyer is obliged to keep secret everything regarding the company and/or the goods of the seller (this obligation to be understood in the broadest sense) of which he might become known within the framework of the performance of the contract, and to impose the same requirement on any members of his staff and/or third parties of whom he makes use for the performance of the contract.

 1. Termination.

If the buyer does not comply with, or fails to comply in good time with, or fails to comply fully with, one or more of his obligations arising from the contract, or from any special terms, or from these general conditions of sale, as well as in the case of bankruptcy, suspension of payment, voluntary liquidation, request for composition, involuntary liquidation, merger or take-over, the seller is entitled to dissolve the contract in whole or in part at the buyer’s expense without further notice of default or judicial intervention, and without being liable  to pay any compensation. This without prejudice to the seller’s right to compensation as provided for by law. As a compensation, the seller will be, in any case, entitled to claim the difference between the initial agreed sales price and the market price of the goods, taking into account any possible exchange rate loss at the moment the contract was dissolved.

 1. Applicable law - competent jurisdiction.

Belgian law will apply to the contract between the seller and the buyer. All disputes relating to the performance and interpretation of the contract fall within the exclusive competence of the courts of the legal district within which the seller’s registered seat of business is situated.

 

VANDEMOORTELE EUROPE NV

Vandemoortele Europe NV - Ottergemsesteenweg-Zuid 816 - 9000 Gent

01/07/2020

 

La version française

 1. Applicabilité.

Les présentes conditions générales s’appliquent à tous les contrats de vente conclus par le vendeur et priment toutes    les dispositions ou conditions qui pourraient figurer sur des lettres, des documents, ou des bordereaux commerciaux du vendeur. En l’absence de toute protestation, la réception de lettres ou de documents provenant du vendeur et qui font référence aux présentes conditions générales vaut acceptation desdites conditions générales et abandon des conditions générales de l’acheteur.

 1. Entrée en vigueur de contrat.

Tout contrat de vente entre en vigueur dès la conclusion, par le vendeur et l’acheteur, d’un accord sur l’objet et sur le prix, soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite ultérieure par le vendeur. S’il existe une discordance entre la confirmation du vendeur et l’éventuelle confirmation de l’acheteur, la formulation du vendeur primera celle de l’acheteur. Si le contrat prévoit plusieurs livraisons successives, chaque livraison partielle sera considérée comme un contrat distinct.

 1. Livraison.

Sauf convention écrite contraire, les marchandises seront livrées “départ usine” ou “départ entrepôt” conformément aux dispositions de la dernière édition des Incoterms telle que publiée par la Chambre de Commerce Internationale et en vigueur au moment du contrat.

 1. Transfert de risque.

Les risques sur les marchandises sont transférés à l’acheteur au moment de la livraison, conformément soit aux dispositions des Incoterms applicables, soit aux dispositions contractuelles écrites contraires. En l’absence de toute disposition contractuelle relative à la livraison, le transfert de risque à charge de l’acheteur sera censé avoir eu lieu au départ des marchandises de l’usine ou des entrepôts du vendeur.

 1. Transfert de propriété / Réserve de propriété. 

Sauf convention écrite contraire, les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu’à complet paiement du prix par l’acheteur. Cette clause de réserve de propriété est censée avoir été expressément acceptée par l’acheteur. Les acomptes pourront être conservés par le vendeur pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

 1. Pesée.

Au plus tard avant l’expédition au départ de l’usine ou des entrepôts, le vendeur procédera, sur les appareils ou les ponts de pesée étalonnés disponibles, à la pesée des marchandises.  L’acheteur a le droit d’assister à la pesée et/ou de la contrôler. Si l’acheteur a négligé de déléguer un représentant pour assister à la pesée ou pour la contrôler, le poids retenu sera le poids déterminé par le vendeur lors de l’expédition. Si la pesée exécutée par l’acheteur s’en écarte de plus de 0,5% en plus ou en moins, les parties procéderont à une pesée contradictoire, soit sur les ponts ou les appareils des pesées étalonnés du vendeur, soit à une station de pesée désignée par les parties. Le résultat de cette pesée s’imposera   aux parties.

 1. Quantité.

Le vendeur a le droit de livrer jusqu’à 5% en plus ou en moins que la quantité convenue. La différence entre la quantité livrée et la quantité contenue sera compensée au prix du contrat. La perte de poids normale lors du déchargement de marchandises en vrac est à charge de l’acheteur.

 1. Analyse.

Si l’acheteur le souhaite, le vendeur fera prélever, lors du départ ex-usine ou ex-entrepôt, un minimum de quatre (4) échantillons scellés, et il en tiendra deux (2) à la disposition de l’acheteur. L’acheteur pourra, à ses propres frais et dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant le jour du prélèvement, faire effectuer une analyse par un laboratoire légalement agréé. L’acheteur communiquera le résultat de cette analyse au vendeur dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant l’analyse. Le vendeur a le droit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après réception des résultats, de faire effectuer une contre-analyse à ses propres frais, également auprès d’un laboratoire légalement agréé. Si les résultats d’analyse sont divergents, la moyenne des deux (2) analyses exécutées par les laboratoires légalement agréés sera contraignante pour les parties.

 1. Acceptation du poids et de qualité.

Sauf convention contraire écrite entre les parties, la qualité et le poids des marchandises livrées seront acceptés par l’acheteur au moment du départ ex-usine ou ex-entrepôt du vendeur. Sauf convention contraire, les spécifications de produit du vendeur seront valables et d’application.

 1. Négligence de l’acheteur / reception.

Si l’acheteur ne prend pas réception des marchandises, en tout ou en partie, dans le délai ou au moment convenu, le vendeur aura le droit d’entreposer les marchandises aux frais et aux risques de l’acheteur (y compris le risque de qualité) et/ou de les retraiter et/ou, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après expédition d’une mise en demeure recommandée, d’exiger l’exécution forcée du contrat ou bien de considérer celui-ci comme résilié, en tout ou en partie, de plein droit et sans intervention judiciaire, aux torts de l’acheteur, sans préjudice, dans les deux cas, de son droit à réclamer des dommages et intérêts.

 1. Emballages personnalisés.

Sauf convention contraire, les emballages personnalisés (y compris les étiquettes), conçus et achetés par le vendeur à la demande de l’acheteur, resteront toujours à charge de ce dernier. A l’expiration du contrat, l’acheteur est tenu d’enlever, à ses frais, la quantité commandée d’emballages personnalisés (y compris les étiquettes), faute de quoi, le vendeur aura le droit d’en facturer intégralement le prix de revient, sans préjudice de son droit à réclamer des dommages et intérêts.

 1. Paiement.

12.1. Toutes les factures du vendeur sont payables à l’échéance, conformément aux modalités de paiement déterminées par le vendeur, et dans la devise de paiement convenue. En cas de non-paiement de factures à l’échéance, toutes les créances du vendeur deviendront immédiatement exigibles, même si elles ne sont pas encore échues ou si elles découlent d’autres contrats. En outre, dès l’échéance de la facture, l’acheteur sera redevable d’intérêts, sans préjudice du droit du vendeur à des dommages et intérêts comme de droit. Le taux d’intérêt   sera égal au taux LIBOR en vigueur pour la devise du paiement, augmenté de deux pourcent (2 %). En l’absence du taux LIBOR (London International Bank Offered Rate) dans la devise du paiement, le taux d’intérêt sera égal au taux légal en vigueur dans le pays de la devise du paiement. En l’absence d’un tel taux, le taux d’intérêt sera égal au taux d’intérêt légal en vigueur en Belgique à l’échéance de la facture. En cas de non-paiement, le vendeur aura en outre le droit, sans intervention judiciaire ni autre formalité d’aucune sorte : - de suspendre toutes les livraisons encore à effectuer, et/ou de demander un paiement avant toute livraison ; et/ou - de considérer comme résiliés de plein droit aux torts de l’acheteur tous les contrats ou certains d’entre eux, conclus avec celui-ci, sans préjudice du droit du vendeur à réclamer des dommages et intérêts comme de droit. 12.2. Le vendeur a toujours le droit de demander l’établissement de garanties en sa faveur, par exemple sous la forme d’une garantie bancaire par une banque que le vendeur aura approuvée par écrit, ou encore, pour des motifs fondés, de réclamer le paiement d’avance.

 1. Prix.

Tous les prix s’entendent TVA non comprise sauf convention contraire.

 1. Droits, contributions et taxes.

Toute augmentation ou imposition nouvelle de droits, contributions et taxes qui viendraient frapper les marchandises vendues ou les matières premières nécessaires à la production entre le jour de la conclusion du contrat de vente et le jour de la livraison seront portées à la charge de l’acheteur ; toute réduction ou annulation des mêmes droits, contributions et taxes pendant la période concernée bénéficieront à l’acheteur.

 1. Palettes.

Sauf le cas où les palettes sont comprises dans le prix de vente (palette perdue), les palettes utilisées pour la livraison des marchandises et déposées chez l’acheteur resteront la propriété du vendeur. L’acheteur devra restituer à ses frais ces palettes ou des palettes d’une qualité similaire et d’un type identique, sans frais pour le vendeur, dans un délai de 60 jours au maximum après livraison. Si l’acheteur reste en défaut, le vendeur aura le droit de facturer à l’acheteur les palettes non restituées à leur prix de revient augmenté de 25%.

 1. Responsabilité.

Le vendeur ne pourra être tenu responsable que des dommages prévisibles, directement causés par la non-exécution ou par des négligences dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects tels que dommages d’exploitation, perte de chiffre d’affaires, perte de goodwill, qui sont expressément exclues.

 1. Force majeure.

Le vendeur est en droit d’invoquer la force majeure en cas d’entrave, temporaire ou non, à l’exécution totale ou partielle du contrat par des circonstances ou des événements qui ne sont imputables ni à sa faute ni à sa volonté, tels que, sans que cette liste soit limitative, guerre, grève, lock-out, catastrophe naturelle, incendie, explosion, retard ou négligence dans l’exécution par un tiers de ses obligations envers le vendeur, de même que toute circonstance imprévue de toute nature qui pourrait perturber l’approvisionnement en matières premières, en produits auxiliaires ou en produits semi-finis,    ou encore la production ou l’expédition. Le vendeur avertira l’acheteur aussi rapidement que possible de l’existence et de la durée attendue des circonstances de force majeure. En cas de force majeure, l’exécution du contrat est suspendue pour une période correspondant à la durée de la force majeure, sans pouvoir toutefois dépasser une période de 60 jours. A l’expiration de ce délai de 60 jours, chacune des parties pourra, moyennant notification écrite à l’autre partie, considérer le contrat comme résilié de plein droit, sans intervention judiciaire ni indemnité. Au cas où, suite à un cas de force majeure, les marchandises seraient détruites en tout ou en partie avant le moment de la livraison, le contrat sera considéré comme résilié de plein droit à concurrence des quantités détruites, sauf convention contraire écrite.

 1. Confidentialité. 

L’acheteur est tenu de préserver la confidentialité de tout ce qui sera porté à sa connaissance à propos de l’entreprise et/ou des marchandises du vendeur dans le cadre de l’exécution du contrat, et ce, dans le sens le plus large du terme, et/ou d’exiger des tiers qu’il utilise pour l’exécution du contrat le même engagement de confidentialité.

 1. Résiliation.

En cas  de non-exécution, d’exécution  partielle ou de retard dans l’exécution, par l’acheteur, d’une ou plusieurs des obligations découlant du contrat, de ses conditions générales ou particulières, ainsi qu’en cas de faillite, cessation de paiements, dépôt de bilan, demande de concordat, liquidation, fusion ou reprise, le vendeur a le droit de considérer ledit contrat comme résilié de plein droit, aux torts de  l’acheteur et sans aucune indemnité, en tout ou en partie, sans autre mise en demeure et sans intervention judiciaire. Ceci ne porte aucun préjudice aux droits du vendeur à réclamer des dommages et intérêts comme de droit. Le vendeur pourra dans tous les cas exiger à titre de dommages et intérêts l’éventuelle différence entre le prix de vente initialement prévu et le prix de marché des marchandises, compte tenu d’une éventuelle perte de change, au moment de la résiliation du contrat.

 1. Droit applicable – Tribunaux compétents.

Le contrat entre l’acheteur et le vendeur sera exclusivement soumis au droit belge. Tout litige portant sur l’exécution et l’interprétation du contrat sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire auquel ressortit le siège social du vendeur.

 

VANDEMOORTELE EUROPE NV

Vandemoortele Europe NV - Ottergemsesteenweg-Zuid 816 - 9000 Gent

01/07/2020