ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK - VANDEMOORTELE HUNGARY *

 1. Általános alkalmazási terület.

Jelen általános értékesítési feltételek minden értékesítési szerződésre vonatkoznak, melyet eladó kötött és prioritást élveznek minden feltétellel vagy kikötéssel szemben, mely vevő irataiban, dokumentumaiban vagy kereskedelmi levelezésében megjelenhet. Eladó által kibocsátott bármilyen irat vagy dokumentum ellenkezés nélküli átvétele, melyben hivatkozás történik ezen irányadó értékesítési feltételekre, úgy tekintendő, mint ezen feltételek elfogadása, és vevő saját feltételeiről történő lemondás. Ezen értékesítési feltételektől való eltérés csak mindkét fél írásos hozzájárulásával történhet meg.

 1. Szerződés létrehozása.

Amennyiben a felek között az áru lényeges tartalmi elemeire (mennyiség, minőség, ár stb.) vonatkozóan megállapodás jön létre és azt az eladó írásban visszaigazolja, a szerződés megkötöttnek tekinthető. Vevő ezt követő esetleges írásos visszigazolása a szerződés tartalmát nem módosítja. Amennyiben a szerződés több egymást követő szállítást irányoz elő, minden rész szállítmányt egy külön szerződés alkotásaként kell tekinteni.

 1. Szállítás.

Amennyiben a felek írásban ettől eltérően nem rendelkeznek, az áru „ex-works” vagy „ex-warehouse” kerül leszállításra az INCOTERMS legutolsó kiadásának rendelkezései szerint, ahogy azt a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara kiadta, és a szerződés időpontjában érvényes.

 1. Kockázat átruházása.

Az áruval kapcsolatos kárfelelősség az áru leszállításának (vevő általi átvételének) pillanatában vevőre száll az INCOTERMS rendelkezéseknek vagy avval ellentétes megállapodás rendelkezéseinek megfelelően.

 1. Tulajdonjog átruházása / Tulajdonjog fenntartása.

Amíg az írásban másként nem kerül megállapításra, az áru eladó tulajdonában marad az ár vevő által történő teljes kifizetéséig. Vevő úgy tekintendő, hogy kifejezetten elfogadta jelen jogcím (tulajdonjog) visszatartási cikkelyt. Az előrefizetések eladó által megszerzettek maradnak, az újraértékesítés esetén lehetséges veszteségek kompenzálására.

 1. Súlymérés.

Eladó, nem később, mint az áru gyárában vagy raktárában történő feladásakor, leméri az árut az ott elhelyezett hitelesített mérőhidakon vagy mázsákon. Vevő jogosult jelen lenni és/vagy ellenőrizni az áru súlymérését. Amennyiben vevő elmulasztja valaki kijelölését, hogy jelen legyen vagy ellenőrizze a súlymérést, eladó által a feladáskor meghatározott súly kötelező érvényű lesz. Amennyiben vevő által végzett ellenőrző súlymérés 0.5%-kal kevesebbel vagy többel eltér eladó által végzett súlyméréstől, felek ellen súlymérést hajtanak végre, akár eladó hitelesített mérleg hídjain vagy mázsáin, vagy felek által kijelölt mérő állomáson. Az ilyen súlymérés eredményei mindkét félre kötelező érvényűek.

 1. Mennyiség.

 Eladó felhatalmazott, hogy felek által megállapított mennyiségeknél 5%-kal kevesebbet vagy többet szállítson. A leszállított és a megállapított mennyiség közötti eltérés a szerződéses ár ellenében szabályozásra kerül. A normál súlyvesztést, mely az ömlesztett áru lerakodásnál jön létre, vevő viseli.

 1. Analízis.

Amennyiben vevő úgy kéri, eladó, amikor az áru elhagyja gyárait vagy raktárát, legalább négy (4) lezárt mintadarabot vagy mintát vesz, melyből kettőt (2) vevő rendelkezésére bocsát. Vevő saját költségén és a mintavétel napjától számított öt (5) munkanapon belül elemzést végeztethet egy törvényesen elismert laboratórium által. Vevő ezután eladót az eredményről az analízist követő öt (5) munkanapon belül tájékoztatja.

Eladó jogosult, hogy saját költségén ellen analízist hajtasson végre az eredmény átvételétől számított öt (5) munkanapon belül egy törvényesen elismert laboratóriumban. Ha az analízisek eredményei eltérőek, a törvényesen elismert laboratóriumok által elvégzett kettő (2) analízis átlag eredménye lesz kötelező érvényű mindkét fél számára.

 1. Súly és minőség elfogadás.

Ha a felek írásban ettől eltérően nem rendelkeznek, a leszállított áru minősége és súlya és egyéb eladó által megadott jellemzői vevő által lefogadottnak tekinthető, akként és akkor, ahogy és amikor a termék eladó gyárát illetve raktárát elhagyja. Eladó irányadó termék specifikációi érvényesek és kötelező érvényűek, amíg az másként nem kerül megállapításra.

 1. Áruátvétel elmulasztása vevő által.

Amennyiben vevő a megrendelt árut az előzetesen megállapított határidőig nem vagy csak részben veszi át, a eladó -választása szerint – jogosult

 1. vevő költségén és kockázatára (beleértve a minőségi kockázatot) az árut elraktározni
 2. azt újra feldolgozni.
 3. a mulasztásra felhívó ajánlott küldemény vevő általi átvételét követő öt (5) munkanapon belül a szerződés kötelező teljesítését (az áru elszállítását) követelni, illetve,
 4. szerződéstől elállni, azt egyoldalúan felbontottnak tekinteni

    Eladó bármely jogkövetkezmény fenntartása mellett keletkezett kárának megtérítését követelheti a vevőtől.

 1. Egyéni csomagolás.

Amennyiben a felek írásban ettől eltérően nem rendelkeznek a vevő által igényelt egyedi csomagolás (beleértve a címkézést is) költsége minden esetben a vevőt terheli. Amennyiben a szerződés 10. pontja szerint a vevő szerződésszegése miatt eladó a szerződéstől eláll, azt felbontottnak tekinti, vevő köteles a megrendelt és legyártott csomagolóanyag költségét, továbbá eladónak a szerződésszegés következtében keletkezett egyéb igazolható kárát megtéríteni.

 1. Fizetés.

12. 1. Eladó minden számlája annak esedékességekor fizetendő, eladó által lefektetett fizetési módoknak megfelelően és a megállapított fizetési pénznemben. Az esedékességkor történő nem fizetés esetén eladó minden kintlevő összege haladéktalanul követelhetővé válik, még ha azok nem is esedékesek, vagy más szerződésekből merültek fel, és vevő, a számla esedékességtől számított hatállyal, köteles kamatot fizetni, eladó törvény által biztosított kártalanításhoz való jogának fenntartásával. A kamat mértéke megegyezik a fizetési pénznemre érvényes LIBOR (Londoni bankközi kínálati kamatláb) mértékével plusz kettő százalék (2%). A fizetési pénznemre érvényes LIBOR hiányában a kamat mérték megegyezik a fizetési pénznem országában érvényes törvényes kamat mértékével. Ennek hiányában a kamat mérték megegyezik a számla esedékességekor Magyarországon érvényben levő törvényes kamat mértékével. Ezen kívül vevő fizetési késedelme esetén eladó – választása szerint – jogosult

 1. vevő felé minden további szállítást felfüggeszteni,
 2. vevőtől minden egyes további szállítás kapcsán előrefizetést követelni,
 3. minden, a vevővel megkötött egyéb szerződéstől elállni és vevőtől kártérítést követelni.

Eladó e szankciókat párhuzamosan is alkalmazhatja.

12.2. Eladó mindig jogosult biztosíték kérésére, pl. eladó által jóváhagyott bank által kiadott írásos bank garancia formájában, valamint jogosult, indokolt esetben, előrefizetés követelésére.

 1. Árak.

 Az összes ár ÁFA nélkül értendő, amíg másként nem kerül megállapításra.

 1. Vámdíjak, illetékek és adók.

Vámdíjak, illetékek és adók összes növekedése vagy újak kivetése, melyek az értékesített árut vagy a termeléshez szükséges nyersanyagokat terhelhetik az értékesítési szerződés megkötésének dátuma és a leszállítás időpontja között, vevőt terhelik; ugyanezen vámdíjak, illetékek és adók csökkenése vagy megszűntetése a figyelembe vett időtartam alatt vevő előnyét szolgálják.

 1. Raklapok.

Az áru szállításakor felhasznált raklapok eladó tulajdonát képezik. Ezek a raklapok vagy megegyező minőségű és azonos típusú raklapok szállítandók vissza vevő által, saját költségén, és eladó számára költségmentesen, a szállítástól számított maximum 60 napon belül. Amennyiben ezt elmulasztja, eladó jogosult vevőre terhelni a vissza nem térített raklapok költségeit, és azok bekerülési költségét 25%-kal megnövelve.

 1. Felelősség.

Eladó kizárólag akkor tartható felelősnek előre látható kárért, ha az szerződéses kötelezettségeinek közvetlen nem teljesítése vagy hibás teljesítése miatt keletkezik. Eladó semmiképpen sem tartható felelősnek olyan közvetett kárért, mint pl. későbbi veszteség, forgalom veszteség, profit veszteség vagy vevőkör elvesztése, mely kifejezetten kizárt.

 1. Vis maior.

A külső körülmények olyan változása esetén, amelyért egyik fél sem felelős (vis mayor) és amelynek következtében az áru megsemmisül vagy annak előállítása lehetetlenné válik, eladó a teljesítést időlegesen vagy véglegesen megtagadhatja. Eladó e körülmények beállásáról vevőt haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben eladó részéről a teljesítés e körülmények következtében 60 napot meghaladóan sem várható el, felek között a szerződés automatikusan megszűnik. Vevő e miatt eladó felé kártérítési igényt nem támaszthat. A szerződés megszűnéséről eladó köteles a vevőt írásan értesíteni.

 1. Titoktartás.

Vevő köteles titokban tartani eladó vállalatára és/vagy áruira vonatkozóan mindent (ez a kötelezettség a legtágabb értelemben értendő), melyet megismerhet a szerződés teljesítésének keretein belül. E titoktartási kötelezettség kiterjed vevő valamennyi dolgozójára és vevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett külső (jogi vagy természetes) személyre (teljesítési segéd) illetve azok dolgozóira.

 1. Felbontás.

Amennyiben vevő nem teljesíti, vagy elmulasztja időben teljesíteni, illetve elmulasztja teljes mértékben teljesíteni a szerződésből, vagy bármilyen speciális kikötésből, illetve jelen általános értékesítési feltételekből eredő egy vagy több kötelezettségét, valamint csőd, fizetés felfüggesztése, önkéntes felszámolás, kényszeregyezség kérése, szándékolatlan felszámolás, fúzió vagy kezelésbe vétel esetén, eladó jogosult a szerződés teljes mértékű vagy részleges felbontására, vevő költségén, további mulasztási értesítés vagy bírósági beavatkozás nélkül, és bármilyen kártérítés fizetési kötelezettség nélkül, eladó törvény által biztosított kártérítéshez való jogának fenntartásával. Kártérítésként eladó minden esetben jogosult követelni a kezdetben megállapított eladási ár és az áru piaci ára közötti különbséget, figyelembe véve bármilyen lehetséges árfolyam veszteséget a szerződés felbontásának időpontjában.

 1. Hatályos törvénykezés – Illetékes bíráskodás.

Eladó és vevő között létrejövő szerződésre a magyar törvények érvényesek. A szerződésszegés kapcsán a felek között felmerülő jogvita elbírálására a felek kikötik eladó mindenkori székhelye szerint illetékes városi vagy megyei bíróság illetékességét.

 

 

* VANDEMOORTELE EUROPE NV, MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

6000 Kecskemét, Kápolna utca 12

01/07/2020