VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP A DODÁVKY ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI

VANDEMOORTELE  ČESKO *

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto  všeobecné  obchodní  podmínky  (dále  jen  „VOP“)  vydává  společnost  Vandemoortele Česká republika, o.z., se sídlem Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5, IČ: 64937691, (dále jen „Dodavatel“), jako Dodavatel Zboží v souladu s jeho předmětem podnikání, zejména v oblasti prodeje mraženého pečiva, chlazených výrobků a doplňkového sortimentu.
 2. Svým podpisem  zákaznické  karty  nebo  zasláním  objednávky  Dodavateli  potvrzuje  osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna a že je v celém rozsahu akceptuje.
 3. Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce Dodavatele www.vandemoortele.cz.
 1. Vymezení pojmů
 1. Zboží je specifikované a nabízené v Katalogu Dodavatele, označené názvem a kódem.
 2. Katalogem   je   konkrétní   seznam   Zboží   v elektronické   podobě,  přístupný   na   oficiální internetové adrese Dodavatele www.vandemoortele.cz. Katalog je platný okamžikem zveřejnění na uvedené internetové adrese, a to do doby jeho zrušení nebo zveřejnění nového s pozdějším  datem.  Zveřejněním nového  Katalogu  se  automaticky  ruší  ten  předchozí. K aktualizaci Katalogu  dochází  průběžně  po  celý  rok.  Katalog je  vydáván  také  v tištěné podobě, o který je možno Dodavatele požádat.
 3. Dodavatel může  využít  služeb  logistické  firmy  jakožto  subdodavatele,  který  jedná  jeho jménem.
 4. Zákazníkem je osoba, která registrací získala Zákaznické číslo Dodavatele a která v souladu s těmito VOP objedná u Dodavatele Zboží.
 5. Objednávka je jednostranný právní úkon Zákazníka, kterým Zákazník objednává u Dodavatele

          Zboží a která je vystavena v souladu s čl. V) těchto VOP.

 1. Dodací místo je adresa určená Zákazníkem při jeho registraci, jako místo k předání a převzetí Zboží, která je na území České republiky s minimálně 8 hodinovou provozní dobou v rozmezí mezi 6:00 a 18:00 a kde je možnost předání zboží z nákladního automobilu.
 2. Rozvozový plán určuje dny pro dodávku objednaného Zboží Zákazníkem, dle jeho Dodacího místa, které mu Dodavatel stanoví.
 3. Dodací  list  je  dokument,  na  základě  kterého  je  potvrzeno  řádné  předání  a  převzetí objednaného Zboží mezi Dodavatelem a Zákazníkem. Dále obsahuje náležitosti daňového dokladu, vyčísleného odebraného sortimentu co do smluvní ceny (nebylo-li domluveno jinak) a do množství.
 4. Faktura je dokument, na základě kterého je vyčísleno skutečně předané a převzaté Zboží mezi Dodavatelem a Zákazníkem. Dále obsahuje náležitosti daňového dokladu vyčísleného odebraného sortimentu co do smluvní ceny i do množství. Je zasílána ve formátu PDF na emailovou adresu sdělenou Zákazníkem Dodavateli nebo poštou vždy dodatečně, a to nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí zboží.
 5. Ceník je aktuálně platný (tj. ke dni vystavení Objednávky na internetové stránce Dodavatele www.vandemoortele.cz zveřejněný) přehled cen Zboží, který stanoví závazně ceny mezi Dodavatelem a Zákazníkem za plnění Dodavatele.
 6. Reklamací   se   rozumí   písemný   právní   úkon   Zákazníka   směřující   k uplatnění   práv z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost Zboží, učiněný v souladu s reklamačními podmínkami specifikovanými v čl.IX těchto VOP.
 1. Smlouva
 1. Smluvní   vztah   mezi   Zákazníkem   a   Dodavatelem   v souvislosti   s plněním   Dodavatele realizovaným v souvislosti s dodávkou Zboží vzniká: přijetím  Objednávky   Zákazníka,  ke  kterému  dochází  buď  písemnou  akceptací  po vystavení Objednávky a/nebo okamžikem splnění Objednávky nebo její části ze strany Dodavatele.
 2. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoli dokument, který Smlouvu tvoří nebo je její součástí, jako je Objednávka, nedílná příloha, Ceník, VOP apod.
 1. Registrace zákazníka
 1. Na  základě  kontaktu  Dodavatele  Zákazník  vyplní  a  podepíše  zákaznickou  kartu,  která obsahuje tyto náležitosti:
 • obchodní jméno (uvedené v živnostenském listu/ obchodním rejstříku),
 • fakturační (poštovní) adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ),
 • DIČ, IČ,
 • kontaktní jméno (telefon, fax, e-mail, popř. číslo bankovního spojení),
 • kontaktní jméno osoby zodpovědné za platby a účetnictví (telefon, e-mail),
 • název Dodacího místa,
 • dodací adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ),
 • kontaktní jména a telefonní čísla Dodacích míst,
 • otevírací dobu, popř. způsob zásobování,
 • kontaktní jméno osoby zodpovědné za objednávky – internetové (telefon, e-mail),
 • zákazník se zavazuje přiložit Dodavateli fotokopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, osvědčení o přihlášení k placení daně z přidané hodnoty a platnou smlouvu o založení běžného účtu,
 • registrací Zákazníka nebo vytvořením objednávky (podpisem zákaznické karty) jsou schváleny tyto VOP
 1. Na základě registrace obdrží Zákazník zákaznické číslo a to nejdéle do 3 pracovních dnů, které je specifické pro každé Dodací místo a které je povinen uvádět u každé Objednávky.
 1. Objednávka Zboží
 1. Zákazník je oprávněn vystavit Dodavateli Objednávku na Zboží nabízené v Katalogu, a to buď písemně (faxem, e-mailem, prostřednictvím e-shopu na uveřejněných internetových stránkách, formou stálých objednávek), telefonicky či prostřednictvím záznamové služby.
 2. Objednávku lze doručit Dodavateli v pracovní dny mezi 7:30 a 12:00 hod, a to den před stanoveným závozem. Objednávky doručené Dodavateli mimo zde uvedenou pracovní dobu se považují za doručené v 7:30 hodin nejblíže následujícího pracovního dne.
 3. Objednávka musí obsahovat nejméně tyto údaje, nedohodnou-li se strany jinak:
 • Zákaznické číslo stanovené Dodavatelem,
 • jméno   a   příjmení   osoby   oprávněné   jednat   jménem/za   Zákazníka   v souvislosti s Objednávkou a jeho kontaktní údaje (telefon, fax či e-mail),
 • druh objednávaného Zboží a jeho množství,
 • označení Zboží podle kódu v Katalogu,
 • adresu   určenou   k předání   a   převzetí   Zboží   (Dodací   místo),   které   je v   souladu s Rozvozovým plánem Dodavatele,
 • požadovaný termín dodaní, který musí být v souladu s rozvozovým plánem, v případě, že požadovaný termín nebude uveden, považuje se za něj nejbližší závozový den Zákazníka.
 1. Vystavená Objednávka je pro Zákazníka závazná od okamžiku jejího vystavení, tj. doručení Dodavateli.
 2. Objednávku,  která  není  vystavena  v souladu  s těmi  VOP,  případně  s  jinými  dokumenty tvořícími Smlouvu, je Dodavatel oprávněn odmítnout nebo vrátit Zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou časovou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 3. Dodavatel  je  oprávněn  nepřijmout  Objednávku,  pokud  Zákazník  nemá  ke  dni  vystavení Objednávky vyrovnány veškeré splatné závazky vůči Dodavateli.
 4. V případě,  že  Dodavatel  nemá  ve  lhůtě  požadované  Zákazníkem  k dispozici  potřebné množství objednaného Zboží, oznámí to písemně nebo telefonicky Zákazníkovi.
 5. Dodavatel není povinen objednané Zboží dodat ať již jako celek či jeho část; je oprávněn dodat pouze část objednaného Zboží, když Zákazník se zavazuje takovou část převzít a za tuto skutečně dodanou část zaplatit příslušnou cenu.
 1. Místo dodání a převzetí Zboží
 1. Zboží je dodáváno na Dodací místo(a) specifikované Zákaznickým číslem. K řádnému plnění Objednávky ze strany Dodavatele dochází okamžikem předání a převzetí Zboží mezi Dodavatelem a Zákazníkem na adrese Dodacího místa.
 2. Zákazník je povinen objednané Zboží převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí Zboží stvrdí Zákazník (podpisem a/nebo razítkem) na Dodacím listu, čímž  stvrzuje  zejména  shodu  v množství  a  druhu  přebíraného  Zboží  s údaji  uvedenými v Dodacím listu, skutečnost, že provedl řádnou kontrolu Zboží a že toto Zboží nevykazuje žádné vady, zejména co do kvality, jakož i teploty. Zákazník zajistí, že potvrzení na Dodacím listu  bude  obsahovat  řádné  označení  Zákazníka  a uvedení  jména  a příjmení osoby,  která převzetí  potvrzuje.  Zákazník  je  odpovědný  za  to,  že  osoba  přebírající  Zboží  je  k tomu oprávněna.
 3. Zákazník oznámí Dodavateli předem seznam osob oprávněných k převzetí Zboží v Dodacím místě, nejčastěji uvedením na Objednávce nebo v jakémkoli dokumentu tvořícím Smlouvu. Nebudou-li takové osoby Zákazníkem oznámeny, nebo nebude-li taková osoba v okamžiku doručení Zboží při předávání přítomna, pak bude Dodavatel považovat za osobu oprávněnou k převzetí Zboží osobu, která zpravidla převzetí za Zákazníka potvrzuje, nebo osobu, která v daném případě v provozovně Zákazníka vykonává funkci, se kterou je přejímání dodávek spojeno. Pokud Zákazník připustí, aby přejímání Zboží uskutečňovaly za něj i jiné osoby, než zde uvedené, nemůže se v důsledku toho dovolávat neplatnosti Smlouvy nebo se zbavit odpovědnosti za plnění svých povinností podle Smlouvy.
 4. V případě,  že  po  dodání dojde k jakýmkoli  pochybnostem o dodávce z důvodu  nejasného nebo nepřesného označení Zákazníka na Dodacích listech, považuje se dodávka Zboží za řádně splněnou a Zákazníkem převzatou, ledaže Zákazník prokáže, že Dodavatel musel vědět, že k dodání došlo v rozporu s příslušnou Objednávkou.
 5. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat Dodavatele o změnách Dodacích míst určených k převzetí Zboží. Do té doby je dodávka Zboží řádně splněna jejich dodáním na původní Dodací místa a Dodavatel neodpovídá za případné prodlení nebo škody způsobené v souvislosti s takovým dodáním Zboží.
 6. Okamžikem převzetí Zboží doloženým Dodacím listem dochází k přechodu nebezpečí škody na věci, způsobené zejména špatným skladováním nebo manipulací se Zbožím, na Zákazníka.
 1. Další podmínky dodání
 1. Dodavatel   prohlašuje,   že   veškeré   Zboží   nabízené   Dodavatelem   v Katalogu   splňuje deklarovanou hmotnost dle nabídkového listu a jakost odpovídající závazným normám platným v ČR.
 2. Zboží  nabízené  Dodavatelem  v Katalogu  je  určeno  pro  prodej  na  území  České  republiky

          a Zákazník   není   oprávněn   je   bez   předchozího   písemného   souhlasu   Dodavatele   z ČR

          exportovat do jiných zemí.

 1. Zákazník je povinen poskytovat Dodavateli potřebnou součinnost tak, aby Dodavatel mohl řádně a včasně plnit povinnosti dle Smlouvy, zejména je Zákazník povinen na žádost Dodavatele   předat   všechny   potřebné   informace,   podklady,   specifikace,   vysvětlení   a upřesnění svých požadavků nutných k dodání objednaného Zboží. Dodavatel je povinen si potřebnou součinnost v případě potřeby včas vyžádat a upozornit na ni Zákazníka. O dobu prodlení  Zákazníka  s poskytnutím  potřebné  součinnosti  v souvislosti  s dodávkou  Zboží  se prodlužuje termín dodání stanovený dle Smlouvy pro dodávku takového Zboží.
 2. Dodavatel  je  oprávněn  použít  pro  plnění  svých  závazků  podle  Smlouvy  subdodavatele. V takovém případě platí, že Dodavatel odpovídá za poskytnuté plnění tak, jako by plnil sám.
 3. Dodavatel   je   oprávněn   ukončit   nebo   přerušit   dodávku   jakéhokoli   Zboží   nabízeného v Katalogu i v době platnosti takového Katalogu, pokud o tom předem zveřejní informaci na své oficiální internetové adrese www.vandemoortele.cz, nebo jiným způsobem.
 4. K  Dodávce,  která  splní  podmínku  objednání  minimálně  tří  kartonů  libovolné  kombinace výrobků v celkové hodnotě alespoň 1500Kč bez DPH, nebude účtováno dopravné. V opačném případě bude účtován poplatek za dopravu, který činí 150 Kč bez DPH.
 5. Zákazník je vázán dodržovat zásady správného skladování, tj. zejména neponechávat kartony otevřené,  s kartony  manipulovat  s vyšší  mírou  opatrnosti,  neumisťovat  na  karton  těžké předměty,  uchovávat  Zboží  výhradně  v mrazícím  boxu,  jakož  i  jiné  pokyny  Dodavatele nacházející se zejména na obalových materiálech Zboží. V případě porušení takových zásad, neodpovídá   Dodavatel   za   vzniklé   vady   zboží.   Zákazník   je   povinen   dodržovat   dobu použitelnosti toho kterého Zboží.
 1. Cena a platební podmínky
 1. Cena za Zboží poskytnuté Dodavatelem na základě Objednávky Zákazníka je stanovena dle Ceníku.
 2. Vystavením Objednávky se Zákazník zavazuje k úhradě ceny za objednané Zboží.
 3. Zákazník potvrzuje, že souhlasí s cenami za Zboží podle Dodavatelem předloženého Ceníku, není-li mezi nimi písemně dohodnut Ceník jiný.
 4. Dodavatel  má právo  Ceník  upravovat.  Nový  Ceník nahrazuje  ke  dni  svého  zveřejnění na internetové stránce Dodavatele www.vandemoortele.cz ten předchozí a stává se součástí Smlouvy.
 5. Cena za dodané Zboží bude uhrazena hotově dle Dodacího listu v okamžiku převzetí toho kterého Zboží a Zákazníkovi bude vystaven příjmový pokladní doklad. Faktura vystavená Dodavatelem je platební a daňový doklad, který obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy.
 6. V případě  platby  bankovním  převodem  (a  to  např.  na  základě  zvláštní  smlouvy  mezi Zákazníkem   a   Dodavatelem)   poukazuje   Zákazník   finanční   obnos   na   bankovní   účet Dodavatele,  aby  v den  splatnosti  Faktury  tj.  daňového  dokladu,  vystaveného  na  základě potvrzeného Dodacího listu, byla připsána úhrada na bankovní účet Dodavatele. Splatnost Faktury ode dne jejího vystavení je uvedena na Faktuře.
 7. Zákazník je povinen v zájmu jednoznačné identifikace plateb v případě bezhotovostní úhrady

Faktury uvádět variabilní symbol uvedený Dodavatelem na Faktuře.

 1. V případě   prodlení   Zákazníka   s úhradou   splatné   pohledávky   Dodavatele,   vyúčtované Zákazníkovi  v souladu  se  Smlouvou,  bude  Zákazník  povinen  uhradit  Dodavateli  smluvní pokutu ve výši 150 Kč, přičemž za den úhrady se považuje den připsání peněžních prostředků na  účet  Dodavatele.  Právo  na  náhradu  škody  není  výší,  resp.  úhradou  smluvní  pokuty dotčeno.
 1. IX)  Práva z odpovědnosti za vady a záruky za jakost
 1. Nároky Zákazníka a závazky Dodavatele v souvislosti s vadami Zboží a zárukou za jakost jsou omezeny na ty, které jsou výslovně uvedené v tomto článku.
 2. Dodavatel odpovídá za množství, hmotnost a kvalitu poskytovaného Zboží.
 3. Doba trvanlivosti Zboží je uvedena na jednotlivých obalech nebo kartonech Zboží.
 4. Práva  z  odpovědnosti  za  vady  a  ze  záruky  za  jakost  uplatňuje  Zákazník  u  Dodavatele reklamací, kterou musí učinit včas, tj. bez odkladu poté, co vadu zjistí.
 5. Vadami tzv. zjevnými při převzetí (dále jen „zjevné vady”) se rozumí:
 • vada v množství Zboží, kterou je rozpor mezi množstvím uvedeným na Dodacím listu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn položek,
 • teplota Zboží, která neodpovídá jeho povaze,
 • vada kvality Zboží, kterou Zákazník zjistil bezprostředně při převzetí Zboží.
  Tyto vady je povinen Zákazník uplatnit u Dodavatele při převzetí. V případě, že takovéto vady   nebudou   uplatněny  v uvedené  době,  jakákoliv  práva  Zákazníka  v souvislosti s odpovědností Dodavatele za vady zaniká.
 1. Rozpor mezi množstvím Zboží dodaného a objednaného se nepovažuje za vadu, pokud se nejedná o rozpor v množství ve smyslu odst. 5) tohoto článku.
 2. Řádným převzetím zboží se rozumí otevření jednotlivých kartonů a provedení kontroly Zboží

Zákazníkem, a to do množství a kvality výrobků, když k provedení této kontroly je Zákazník povinen před potvrzením příslušného Dodacího listu.

 1. Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, tedy vady, které v okamžiku převzetí Zboží nesporně existovaly, avšak Zákazník je nemohl zjistit při převzetí.
 2. Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady nikoliv tzv. zjevné je Zákazník povinen
 • doručit Dodavateli reklamaci nejpozději do 3 (tří) dnů od předání a převzetí Zboží, a to písemně (poštou, kurýrem, faxem, elektronicky) na příslušná kontaktní místa Dodavatele specifikovaná  v  čl.  X)  těchto  VOP.  V případě,  že  takovéto  vady  nebudou  uplatněny v uvedené době, jakákoliv práva Zákazníka v souvislosti s odpovědností Dodavatele za vady zanikají.
 • pro možnost posouzení reklamace v průběhu celého reklamačního procesu udržet Zboží v prvotním stavu, který byl při zjištění vady a zároveň při požadované teplotě dle povahy Zboží, to vše v souladu s hygienickými podmínkami.
 1. Obsahem sdělení o reklamaci musí být:
 • označení Zákazníka resp. jeho Zákaznické číslo a kontaktní údaje,
 • název a kód Zboží dle Katalogu Dodavatele,
 • množství vadného/chybějícího Zboží,
 • popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje, a to včetně fotodokumentace,
 • trvanlivost zboží včetně kódu výroby uvedeném na kartonu (LOT kód ve formátu: AAA 9999)
 • uvedení osoby oprávněné jednat v této věci za Zákazníka,
 • datum převzetí reklamovaného Zboží a číslo příslušného Dodacího listu,
 • u písemné reklamace datum a podpis Zákazníka.
 1. Reklamaci, kterou Dodavatel uzná jako oprávněnou, vyřídí v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů řádného uplatnění reklamace. Uznáním reklamace ze strany Dodavatele je také poskytnutí nového plnění. Dodavatel neuzná reklamaci, která nebyla Zákazníkem uplatněna včas.
 2. Reklamaci vyřizuje Dodavatel vždy s ohledem na povahu vady.
 3. Pokud Dodavatel poskytne Zákazníkovi na základě jeho reklamace nové plnění a teprve poté vyjdou najevo skutečnosti, pro které reklamace neměla být uznána, provede Dodavatel dodatečné vyúčtování ceny nového plnění a toto nové plnění se Zákazník zavazuje uhradit.
 4. Dodavatel není odpovědný za následující vady Zboží:
 • vady obalu Zboží, které nebyly uplatněny při předání a převzetí Zboží,
 • vady způsobené mechanickým poškozením Zboží ze strany Zákazníka nebo třetí osobou,
 • vady  v jakosti,  způsobené  nesprávným  skladováním  Zákazníka,  které  může  způsobit slepení, deformaci či jiné znehodnocení výrobků,
 • vady, na které byl Zákazník předem upozorněn,
 • vady, na něž byla Zákazníkovi poskytnuta sleva,
 1. Uplatnění reklamace neopravňuje Zákazníka k neuhrazení ceny za Zboží.
 1. Kontaktní místa
 1. Kontaktními  poštovními  adresami  Zákazníka,  jsou  adresy,  které  uvedl  při  registraci  u
 2. Dodavatele a které jsou shodné s Výpisem z Obchodního rejstříku.
 3. Kontaktní místa Dodavatele pro přijímání jakýchkoli oznámení a sdělení Zákazníka (zejména Objednávek, reklamací, atd.) jsou, není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak, následující:

Adresa sídla Dodavatele:

Vandemoortele  Česká  republika,  o.z., Pekařská 621/7,  155 00 Praha 5,  Česká  republika

IČ: 64937691, DIČ: CZ64937691

Tel: 251 625 054

Záznamník: 251 619 156

Fax: 251 619 197

E-mail: vandemoortelecz@vandemoortele.com

 

Objednávky (telefonický příjem objednávek v pracovní dny: od 7:30 do 12:00): Tel: 602 362 839; 251 641 801; 251 641 809; 251 641 902

Záznamník: 251 619 156

Fax: 251 619 197

E-mail: objednavky@vandemoortele.com

 

Reklamace, zákaznické a obchodní oddělení:

E-mail: reklamace@vandemoortele.com

 

Fakturace:

E-mail: fakturace@vandemoortele.com

 1. Doručování
 1. Oznámení jsou považována za doručená:
 1. u doručení poštou třetím pracovním dnem následujícím po odeslání zásilky na příslušnou kontaktní adresu adresáta, není-li doloženo dřívější doručení,
 2. u  doručení  faxem  okamžikem,  kdy  faxový  přístroj  odesílajícího  vytiskne  potvrzení  o odeslání faxu na příslušné faxové číslo adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi

7:30 a 17:00 hod., v opačném případě v 7:30 hod. prvního následujícího pracovního dne,

 1. u   doručení   elektronicky   okamžikem   odeslání   elektronické   zprávy   na   příslušnou emailovou adresu adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 7:30 a 17:00 hod., v opačném případě v 7:30 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno (vyjma doručení Objednávek).
 1. Důvěrné informace
 1. Při jednání o uzavření Smlouvy, jakož i v rámci plnění Smlouvy si mohou smluvní strany úmyslně či opominutím vzájemně poskytnout informace, které budou obchodním tajemstvím poskytující strany nebo budou považovány poskytující stranou za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).
 2. Za Důvěrné informace se považují:
 1. ujednání Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Dodavatelem, vyjma ujednání obsažených v oficiálně vydaných dokumentech Dodavatele tvořících Smlouvu, jako jsou tyto VOP; a dale
 2. veškeré  informace,  které  jsou  anebo  by  mohly  být  součástí  obchodního  tajemství, zejména obchodní nebo marketingové plány, nabídky včetně cenových, jakékoli návrhy smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, pokud byly tyto v době jejich sdělení zjevně  označeny  v  písemné  podobě  za  „důvěrné“;  byly-li  poskytnuty  ústně  a  tak  i označeny jako důvěrné, je třeba, aby je předávající smluvní strana v písemné formě znovu zjevně označila jako informace „důvěrné“, a to nejpozději do 10 (deseti) dnů jejich zpřístupnění ústní formou.
 1. Přijímající  smluvní  strana  je  povinna  zachovávat  o  Důvěrných  informacích  mlčenlivost  a použít je pouze k účelu, pro který byly předávající smluvní stranou poskytnuty, a zavázat k tomuto  i  všechny  své  zaměstnance  či  jiné  osoby,  které  mají  k  Důvěrným  informacím přístup.
 2. Pokud jsou Důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající smluvní strana povinna upozornit přijímající smluvní stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
 3. Závazek mlčenlivosti dle tohoto článku nemá vliv na plnění případné zákonné povinnosti sdělit informace vyžádané oprávněnými státními či správními orgány a jinými oprávněnými subjekty.
 4. Závazek mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po ukončení Smlouvy do doby, než budou příslušné Důvěrné informace veřejně známé.
 5. Dodavatel  je  oprávněn  užít  informaci  o  existenci  Smlouvy  mezi  ním  a  Zákazníkem  a  o charakteru  vzájemné  spolupráce  pro  účely  svého  marketingu  a  reklamy.  Pro  tyto  účely uděluje Zákazník souhlas s užitím svého loga.
 1. Další a závěrečná ujednání
 1. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.
 2. Zákazník není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle Smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.
 3. Dodavatel považuje veškeré osobní údaje poskytnuté Zákazníky v souvislosti se Smlouvou za přísně důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně  osobních  údajů,  a  zpracovává  pouze  takové  osobní  údaje,  které  jsou  dostupné z veřejně přístupných datových souborů.
 4. Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky, v režimu zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský  zákoník.  Veškeré  záležitosti,  které  nejsou  výslovně  upravené  v těchto  VOP,  se budou řídit příslušnými právními předpisy České republiky.

 1. Všeobecné   obchodní   podmínky   Dodavatele   platí   ode   dne   jejich   vydání   na   oficiální internetové stránce Dodavatele www.vandemoortele.cz do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi Zákazníkem a Dodavatelem se posuzují vždy podle ustanovení všeobecných obchodních podmínek platných v  době uzavření příslušné Smlouvy, resp. vystavení Objednávky  (podpojmem Smlouva není  pro  účely tohoto odstavce  myšlena případná rámcová smlouva o spolupráci).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí podpůrně i v případě, kdy Dodavatel sjedná se svým Zákazníkem  zvláštní  podmínky  pro  nekatalogové  zboží.  V případě  odchylných  písemných ujednání platí přednostně ustanovení zvláštních podmínek.
 3. V případě, že mezi Zákazníkem a Dodavatelem bude uzavřena zvláštní rámcová smlouva o spolupráci či jiná zvláštní smlouva, platí tyto všeobecné obchodní podmínky podpůrně i pro takovou   smlouvu.   V případě   rozporu   mají   přednost   zvláštní   ustanovení   obsažená v uvedených smlouvách.
 4. Dodavatel  vylučuje  přijetí  návrhu  na  uzavření  Smlouvy  nebo  dohody  nebo  jakéhokoli ujednání,  souvisejícího  s touto  Smlouvou  nebo  Objednávkou  s  jakýmkoli  dodatkem  či odchylkou; odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky ale za nový návrh. Uvedené se vztahuje také na změnu Smlouvy, dohody či jakéhokoli ujednání souvisejícího s touto Smlouvou.
 5. Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami Zákazníka a Dodavatele.
 6. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy bude shledáno neplatné, v rozporu s právními předpisy nebo nevynutitelné, nebude tím jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení.
 7. Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními Zák.č.89/2012Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je z aplikace vyloučena. Případný spor mezi  Zákazníkem  a  Dodavatelem  vzniklý  v souvislosti  se  Smlouvou  a/nebo  rámcovou smlouvou  o  spolupráci  bude  rozhodován  v pravomoci  soudů  České  republiky.  Místně příslušným  soudem  pro  rozhodování  takových  sporů  bude  Městský  soud  v Praze,  za předpokladu,  že  bude  soudem  věcně  příslušným.  V případě,  že  věcně  příslušným  bude okresní soud, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 6

   

* VANDEMOORTELE EUROPE NV, ČESKÝ ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5

01/07/2020